02145323 02191004043

تور 9 شب پوکت ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
82,000,000 تومان
90,200,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,600,000 تومان
91,400,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
87,300,000 تومان
100,700,000 تومان
88,500,000 تومان
79,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
89,600,000 تومان
105,400,000 تومان
91,400,000 تومان
80,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
90,200,000 تومان
106,600,000 تومان
-
80,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
91,400,000 تومان
108,900,000 تومان
91,400,000 تومان
80,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
92,500,000 تومان
111,300,000 تومان
100,200,000 تومان
81,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
93,100,000 تومان
112,400,000 تومان
93,100,000 تومان
81,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
95,500,000 تومان
117,100,000 تومان
95,500,000 تومان
82,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
98,400,000 تومان
123,000,000 تومان
98,400,000 تومان
83,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
100,200,000 تومان
127,100,000 تومان
100,200,000 تومان
84,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
102,500,000 تومان
131,200,000 تومان
102,500,000 تومان
85,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
102,500,000 تومان
131,200,000 تومان
102,500,000 تومان
85,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
104,200,000 تومان
134,700,000 تومان
104,200,000 تومان
86,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
105,400,000 تومان
137,000,000 تومان
105,400,000 تومان
86,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
106,600,000 تومان
139,300,000 تومان
106,600,000 تومان
86,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
106,600,000 تومان
139,300,000 تومان
106,600,000 تومان
86,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
107,200,000 تومان
140,500,000 تومان
107,200,000 تومان
87,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
110,100,000 تومان
146,400,000 تومان
110,100,000 تومان
88,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
115,900,000 تومان
158,100,000 تومان
115,900,000 تومان
90,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
115,900,000 تومان
158,100,000 تومان
115,900,000 تومان
90,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
122,400,000 تومان
170,900,000 تومان
122,400,000 تومان
93,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
123,000,000 تومان
172,100,000 تومان
-
93,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
125,900,000 تومان
178,000,000 تومان
125,900,000 تومان
94,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
127,600,000 تومان
181,500,000 تومان
127,600,000 تومان
95,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
130,600,000 تومان
187,300,000 تومان
130,600,000 تومان
96,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
134,700,000 تومان
195,500,000 تومان
134,700,000 تومان
98,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,000,000 تومان 90,200,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,600,000 تومان 91,400,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,300,000 تومان 100,700,000 تومان 88,500,000 تومان 79,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,600,000 تومان 105,400,000 تومان 91,400,000 تومان 80,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
90,200,000 تومان 106,600,000 تومان - 80,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
91,400,000 تومان 108,900,000 تومان 91,400,000 تومان 80,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
92,500,000 تومان 111,300,000 تومان 100,200,000 تومان 81,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
93,100,000 تومان 112,400,000 تومان 93,100,000 تومان 81,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
95,500,000 تومان 117,100,000 تومان 95,500,000 تومان 82,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,400,000 تومان 123,000,000 تومان 98,400,000 تومان 83,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,200,000 تومان 127,100,000 تومان 100,200,000 تومان 84,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,500,000 تومان 131,200,000 تومان 102,500,000 تومان 85,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,500,000 تومان 131,200,000 تومان 102,500,000 تومان 85,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
104,200,000 تومان 134,700,000 تومان 104,200,000 تومان 86,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
105,400,000 تومان 137,000,000 تومان 105,400,000 تومان 86,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
106,600,000 تومان 139,300,000 تومان 106,600,000 تومان 86,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
106,600,000 تومان 139,300,000 تومان 106,600,000 تومان 86,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,200,000 تومان 140,500,000 تومان 107,200,000 تومان 87,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
110,100,000 تومان 146,400,000 تومان 110,100,000 تومان 88,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
115,900,000 تومان 158,100,000 تومان 115,900,000 تومان 90,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
115,900,000 تومان 158,100,000 تومان 115,900,000 تومان 90,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
122,400,000 تومان 170,900,000 تومان 122,400,000 تومان 93,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
123,000,000 تومان 172,100,000 تومان - 93,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
125,900,000 تومان 178,000,000 تومان 125,900,000 تومان 94,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
127,600,000 تومان 181,500,000 تومان 127,600,000 تومان 95,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
130,600,000 تومان 187,300,000 تومان 130,600,000 تومان 96,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
134,700,000 تومان 195,500,000 تومان 134,700,000 تومان 98,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
اخذ ویزا:7روز کاری بیمه مسافران بالای 60سال الزامی و هزینه ان جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر است.

مسولیت کنترل پاسپورت با هر گونه ممنوعیت از خروج کشور به عهده مسافر می باشد.

پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد 

پروازها  هر هفته دوشنبه ها  انجام میشود .

اصل پاسپورت و کپی کارت ملی و شناسنامه 1قطعه عکس   زمینه سفید

پرینت حساب با مانده 50 میلیون و کارت واکسن دیجیتال شرکت خدماتی سپهران سیر باستان همه رو از ساعت 9 الی 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد.با شماره تماس02191004043

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روز های تعطیل وساعت های غیر کاری با شمارههمراه 09124052008 تماس حاصل فرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC