02145323 02191004043

تور موریس ویژه شهریور و مهر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MRU فرودگاه بین‌المللی سر سیوساگور رامگولام
 • قطر ایرویز قطر ایرویز
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی سر سیوساگور رامگولام
 • MRU فرودگاه بین‌المللی سر سیوساگور رامگولام
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قطر ایرویز قطر ایرویز
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 21:00
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
37,900,000 تومان
82,420,000 تومان
37,900,000 تومان
49,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,087,500 تومان
113,175,000 تومان
59,087,500 تومان
49,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,872,500 تومان
116,745,000 تومان
60,872,500 تومان
49,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,530,000 تومان
120,060,000 تومان
62,530,000 تومان
49,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,120,000 تومان
134,240,000 تومان
72,120,000 تومان
49,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,120,000 تومان
134,240,000 تومان
72,120,000 تومان
49,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,140,000 تومان
136,280,000 تومان
73,140,000 تومان
49,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,180,000 تومان
150,360,000 تومان
80,180,000 تومان
49,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,515,000 تومان
159,030,000 تومان
84,515,000 تومان
49,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
86,045,000 تومان
162,090,000 تومان
86,045,000 تومان
49,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
107,975,000 تومان
205,950,000 تومان
107,975,000 تومان
49,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,900,000 تومان 82,420,000 تومان 37,900,000 تومان 49,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,087,500 تومان 113,175,000 تومان 59,087,500 تومان 49,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,872,500 تومان 116,745,000 تومان 60,872,500 تومان 49,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,530,000 تومان 120,060,000 تومان 62,530,000 تومان 49,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,120,000 تومان 134,240,000 تومان 72,120,000 تومان 49,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,120,000 تومان 134,240,000 تومان 72,120,000 تومان 49,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,140,000 تومان 136,280,000 تومان 73,140,000 تومان 49,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,180,000 تومان 150,360,000 تومان 80,180,000 تومان 49,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,515,000 تومان 159,030,000 تومان 84,515,000 تومان 49,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,045,000 تومان 162,090,000 تومان 86,045,000 تومان 49,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,975,000 تومان 205,950,000 تومان 107,975,000 تومان 49,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
     
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC