02145323 02191004043

تور بانکوک ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
41,310,000 تومان
46,310,000 تومان
-
36,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,670,000 تومان
47,030,000 تومان
39,820,000 تومان
36,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,100,000 تومان
49,880,000 تومان
40,440,000 تومان
36,710,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,100,000 تومان
49,880,000 تومان
43,950,000 تومان
36,710,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,450,000 تومان
50,600,000 تومان
41,400,000 تومان
36,810,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,810,000 تومان
51,310,000 تومان
41,100,000 تومان
36,970,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,810,000 تومان
51,310,000 تومان
-
36,970,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,170,000 تومان
52,020,000 تومان
-
37,070,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,530,000 تومان
52,740,000 تومان
43,950,000 تومان
37,220,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,880,000 تومان
53,450,000 تومان
42,070,000 تومان
37,320,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,240,000 تومان
54,170,000 تومان
45,590,000 تومان
37,480,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,240,000 تومان
54,170,000 تومان
43,950,000 تومان
37,480,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,310,000 تومان
56,310,000 تومان
43,340,000 تومان
37,830,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,310,000 تومان
56,310,000 تومان
-
37,830,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,380,000 تومان
58,450,000 تومان
-
38,190,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,810,000 تومان
61,300,000 تومان
45,590,000 تومان
38,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,240,000 تومان
64,160,000 تومان
46,860,000 تومان
39,210,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,600,000 تومان
64,880,000 تومان
47,170,000 تومان
39,310,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,950,000 تومان
65,590,000 تومان
48,800,000 تومان
39,470,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,950,000 تومان
65,590,000 تومان
-
39,470,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,310,000 تومان
66,300,000 تومان
-
39,570,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,170,000 تومان
72,020,000 تومان
50,380,000 تومان
40,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,240,000 تومان
74,160,000 تومان
51,350,000 تومان
40,950,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,810,000 تومان
81,300,000 تومان
54,560,000 تومان
42,220,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,300,000 تومان
86,300,000 تومان
-
43,090,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,380,000 تومان
87,670,000 تومان
57,780,000 تومان
43,440,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,440,000 تومان
120,570,000 تومان
72,260,000 تومان
49,110,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,310,000 تومان 46,310,000 تومان - 36,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,670,000 تومان 47,030,000 تومان 39,820,000 تومان 36,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,100,000 تومان 49,880,000 تومان 40,440,000 تومان 36,710,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,100,000 تومان 49,880,000 تومان 43,950,000 تومان 36,710,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,450,000 تومان 50,600,000 تومان 41,400,000 تومان 36,810,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,810,000 تومان 51,310,000 تومان 41,100,000 تومان 36,970,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,810,000 تومان 51,310,000 تومان - 36,970,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,170,000 تومان 52,020,000 تومان - 37,070,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,530,000 تومان 52,740,000 تومان 43,950,000 تومان 37,220,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,880,000 تومان 53,450,000 تومان 42,070,000 تومان 37,320,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,240,000 تومان 54,170,000 تومان 45,590,000 تومان 37,480,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,240,000 تومان 54,170,000 تومان 43,950,000 تومان 37,480,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,310,000 تومان 56,310,000 تومان 43,340,000 تومان 37,830,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,310,000 تومان 56,310,000 تومان - 37,830,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,380,000 تومان 58,450,000 تومان - 38,190,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,810,000 تومان 61,300,000 تومان 45,590,000 تومان 38,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,240,000 تومان 64,160,000 تومان 46,860,000 تومان 39,210,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,600,000 تومان 64,880,000 تومان 47,170,000 تومان 39,310,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,950,000 تومان 65,590,000 تومان 48,800,000 تومان 39,470,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,950,000 تومان 65,590,000 تومان - 39,470,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,310,000 تومان 66,300,000 تومان - 39,570,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,170,000 تومان 72,020,000 تومان 50,380,000 تومان 40,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,240,000 تومان 74,160,000 تومان 51,350,000 تومان 40,950,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,810,000 تومان 81,300,000 تومان 54,560,000 تومان 42,220,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,300,000 تومان 86,300,000 تومان - 43,090,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,380,000 تومان 87,670,000 تومان 57,780,000 تومان 43,440,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,440,000 تومان 120,570,000 تومان 72,260,000 تومان 49,110,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 7 شب و 8 روز اقامت هتل
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
5 ویزای توریستی
ردیف مدرک توضیحات
1 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 ویزا
4 اسکن کارت ملی
5 دو قطعه عکس 4*3
6 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 - پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC