02145323 02191004043

تور پوکت ویژه آذر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:25
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 21:25
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
39,800,000 تومان
44,800,000 تومان
-
34,600,000 تومان
---
رزرو
40,200,000 تومان
45,200,000 تومان
38,300,000 تومان
34,800,000 تومان
---
رزرو
40,500,000 تومان
46,300,000 تومان
40,000,000 تومان
35,000,000 تومان
---
رزرو
41,600,000 تومان
48,200,000 تومان
40,300,000 تومان
35,500,000 تومان
---
رزرو
43,000,000 تومان
53,000,000 تومان
42,200,000 تومان
35,700,000 تومان
---
رزرو
44,800,000 تومان
54,800,000 تومان
43,000,000 تومان
36,500,000 تومان
---
رزرو
46,300,000 تومان
57,700,000 تومان
43,000,000 تومان
36,800,000 تومان
---
رزرو
47,000,000 تومان
59,000,000 تومان
-
37,000,000 تومان
---
رزرو
47,500,000 تومان
59,800,000 تومان
44,500,000 تومان
37,500,000 تومان
---
رزرو
48,300,000 تومان
61,900,000 تومان
45,000,000 تومان
38,000,000 تومان
---
رزرو
50,000,000 تومان
64,800,000 تومان
46,500,000 تومان
38,200,000 تومان
---
رزرو
51,300,000 تومان
62,700,000 تومان
45,500,000 تومان
37,700,000 تومان
---
رزرو
51,800,000 تومان
68,600,000 تومان
48,200,000 تومان
39,000,000 تومان
---
رزرو
53,000,000 تومان
71,200,000 تومان
49,200,000 تومان
39,300,000 تومان
---
رزرو
55,000,000 تومان
75,000,000 تومان
51,000,000 تومان
40,000,000 تومان
---
رزرو
55,500,000 تومان
76,200,000 تومان
51,500,000 تومان
40,200,000 تومان
---
رزرو
59,500,000 تومان
84,000,000 تومان
55,000,000 تومان
40,500,000 تومان
---
رزرو
60,500,000 تومان
85,800,000 تومان
56,000,000 تومان
42,000,000 تومان
---
رزرو
64,000,000 تومان
93,000,000 تومان
59,200,000 تومان
43,500,000 تومان
---
رزرو
65,500,000 تومان
96,500,000 تومان
60,800,000 تومان
44,000,000 تومان
---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,800,000 تومان 44,800,000 تومان - 34,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,200,000 تومان 45,200,000 تومان 38,300,000 تومان 34,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,500,000 تومان 46,300,000 تومان 40,000,000 تومان 35,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,600,000 تومان 48,200,000 تومان 40,300,000 تومان 35,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,000,000 تومان 53,000,000 تومان 42,200,000 تومان 35,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,800,000 تومان 54,800,000 تومان 43,000,000 تومان 36,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,300,000 تومان 57,700,000 تومان 43,000,000 تومان 36,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,000,000 تومان 59,000,000 تومان - 37,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,500,000 تومان 59,800,000 تومان 44,500,000 تومان 37,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,300,000 تومان 61,900,000 تومان 45,000,000 تومان 38,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,000,000 تومان 64,800,000 تومان 46,500,000 تومان 38,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,300,000 تومان 62,700,000 تومان 45,500,000 تومان 37,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,800,000 تومان 68,600,000 تومان 48,200,000 تومان 39,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,000,000 تومان 71,200,000 تومان 49,200,000 تومان 39,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,000,000 تومان 75,000,000 تومان 51,000,000 تومان 40,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,500,000 تومان 76,200,000 تومان 51,500,000 تومان 40,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,500,000 تومان 84,000,000 تومان 55,000,000 تومان 40,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,500,000 تومان 85,800,000 تومان 56,000,000 تومان 42,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,000,000 تومان 93,000,000 تومان 59,200,000 تومان 43,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,500,000 تومان 96,500,000 تومان 60,800,000 تومان 44,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 7 شب و 8 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 اسکن پاسپورت
4 اسکن کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

اخذ ویزا:7روز کاری بیمه مسافران بالای 60سال الزامی و هزینه ان جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر است.

مسولیت کنترل پاسپورت با هر گونه ممنوعیت از خروج کشور به عهده مسافر می باشد.

پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد 

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .

پروازها  هر هفته دوشنبه ها  انجام میشود .

اصل پاسپورت و کپی کارت ملی و شناسنامه 1قطعه عکس   زمینه سفید

پرینت حساب با مانده 50 میلیون و کارت واکسن دیجیتال

شرکت خدماتی سپهران سیر باستان همه رو از ساعت 9 الی 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد.با شماره تماس02191004043

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روز های تعطیل وساعت های غیر کاری با شمارههمراه 09124052008 تماس حاصل فرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC