02145323 02191004043

تور پوکت ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:25
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 21:25
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
58,800,000 تومان
63,800,000 تومان
-
53,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,200,000 تومان
64,200,000 تومان
57,300,000 تومان
53,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,500,000 تومان
65,300,000 تومان
59,000,000 تومان
54,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,600,000 تومان
67,200,000 تومان
59,300,000 تومان
54,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,000,000 تومان
72,000,000 تومان
61,200,000 تومان
54,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,800,000 تومان
73,800,000 تومان
62,000,000 تومان
55,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,300,000 تومان
76,700,000 تومان
62,000,000 تومان
55,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,000,000 تومان
78,000,000 تومان
-
56,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,500,000 تومان
78,800,000 تومان
63,500,000 تومان
56,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,300,000 تومان
80,900,000 تومان
64,000,000 تومان
57,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
69,000,000 تومان
83,800,000 تومان
65,500,000 تومان
57,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
70,300,000 تومان
81,700,000 تومان
64,500,000 تومان
56,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
70,800,000 تومان
87,600,000 تومان
67,200,000 تومان
58,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,300,000 تومان
88,800,000 تومان
67,600,000 تومان
58,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,000,000 تومان
90,200,000 تومان
68,200,000 تومان
58,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,000,000 تومان
94,000,000 تومان
70,000,000 تومان
59,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,500,000 تومان
95,200,000 تومان
70,500,000 تومان
59,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,500,000 تومان
103,000,000 تومان
74,000,000 تومان
59,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,500,000 تومان
104,800,000 تومان
75,000,000 تومان
61,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
83,000,000 تومان
112,000,000 تومان
78,200,000 تومان
62,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,500,000 تومان
115,500,000 تومان
79,800,000 تومان
63,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
113,500,000 تومان
172,500,000 تومان
-
70,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,800,000 تومان 63,800,000 تومان - 53,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,200,000 تومان 64,200,000 تومان 57,300,000 تومان 53,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,500,000 تومان 65,300,000 تومان 59,000,000 تومان 54,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,600,000 تومان 67,200,000 تومان 59,300,000 تومان 54,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,000,000 تومان 72,000,000 تومان 61,200,000 تومان 54,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,800,000 تومان 73,800,000 تومان 62,000,000 تومان 55,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,300,000 تومان 76,700,000 تومان 62,000,000 تومان 55,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,000,000 تومان 78,000,000 تومان - 56,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,500,000 تومان 78,800,000 تومان 63,500,000 تومان 56,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,300,000 تومان 80,900,000 تومان 64,000,000 تومان 57,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,000,000 تومان 83,800,000 تومان 65,500,000 تومان 57,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,300,000 تومان 81,700,000 تومان 64,500,000 تومان 56,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,800,000 تومان 87,600,000 تومان 67,200,000 تومان 58,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,300,000 تومان 88,800,000 تومان 67,600,000 تومان 58,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,000,000 تومان 90,200,000 تومان 68,200,000 تومان 58,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,000,000 تومان 94,000,000 تومان 70,000,000 تومان 59,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,500,000 تومان 95,200,000 تومان 70,500,000 تومان 59,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,500,000 تومان 103,000,000 تومان 74,000,000 تومان 59,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,500,000 تومان 104,800,000 تومان 75,000,000 تومان 61,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,000,000 تومان 112,000,000 تومان 78,200,000 تومان 62,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,500,000 تومان 115,500,000 تومان 79,800,000 تومان 63,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
113,500,000 تومان 172,500,000 تومان - 70,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 7 شب و 8 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 اسکن پاسپورت
4 اسکن کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

اخذ ویزا:7روز کاری بیمه مسافران بالای 60سال الزامی و هزینه ان جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر است.

مسولیت کنترل پاسپورت با هر گونه ممنوعیت از خروج کشور به عهده مسافر می باشد.

پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد 

پروازها  هر هفته دوشنبه ها  انجام میشود .

اصل پاسپورت و کپی کارت ملی و شناسنامه 1قطعه عکس   زمینه سفید

پرینت حساب با مانده 50 میلیون و کارت واکسن دیجیتال

شرکت خدماتی سپهران سیر باستان همه رو از ساعت 9 الی 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد.با شماره تماس02191004043

 در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC