02145323 02191004043

تور آنکارا ویژه پاییز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ESB فرودگاه بین‌المللی اسن‌بوغا
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی اسن‌بوغا
 • ESB فرودگاه بین‌المللی اسن‌بوغا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 01:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
15,890,000 تومان
16,720,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,930,000 تومان
20,260,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,930,000 تومان
20,260,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,930,000 تومان
20,680,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,930,000 تومان
19,010,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,350,000 تومان
21,090,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,350,000 تومان
20,260,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,350,000 تومان
20,260,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,560,000 تومان
20,880,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,560,000 تومان
22,130,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,970,000 تومان
20,680,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,970,000 تومان
21,720,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,970,000 تومان
21,920,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,180,000 تومان
20,050,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,600,000 تومان
23,590,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,010,000 تومان
24,420,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,840,000 تومان
24,210,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,090,000 تومان
24,840,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,920,000 تومان
28,370,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,220,000 تومان
32,400,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,380,000 تومان
31,490,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,590,000 تومان
20,260,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,890,000 تومان
32,630,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,790,000 تومان
36,880,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,840,000 تومان
35,030,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,120,000 تومان
38,560,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,040,000 تومان
41,810,000 تومان
11,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,890,000 تومان 16,720,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,930,000 تومان 20,260,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,930,000 تومان 20,260,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,930,000 تومان 20,680,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,930,000 تومان 19,010,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,350,000 تومان 21,090,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,350,000 تومان 20,260,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,350,000 تومان 20,260,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,560,000 تومان 20,880,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,560,000 تومان 22,130,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,970,000 تومان 20,680,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,970,000 تومان 21,720,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,970,000 تومان 21,920,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,180,000 تومان 20,050,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,600,000 تومان 23,590,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,010,000 تومان 24,420,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,840,000 تومان 24,210,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,090,000 تومان 24,840,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,920,000 تومان 28,370,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,220,000 تومان 32,400,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,380,000 تومان 31,490,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,590,000 تومان 20,260,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,890,000 تومان 32,630,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,790,000 تومان 36,880,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,840,000 تومان 35,030,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,120,000 تومان 38,560,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,040,000 تومان 41,810,000 تومان 11,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 3 شب و 4 روز اقامت هتل
3 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.200.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC