02145323 02191004043

تور آنکارا ویژه پاییز 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ESB فرودگاه بین‌المللی اسن‌بوغا
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی اسن‌بوغا
 • ESB فرودگاه بین‌المللی اسن‌بوغا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 01:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
11,660,000 تومان
12,130,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,820,000 تومان
13,570,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,290,000 تومان
15,000,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,290,000 تومان
13,880,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,610,000 تومان
14,680,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,610,000 تومان
14,680,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,770,000 تومان
15,470,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,930,000 تومان
15,310,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,930,000 تومان
16,110,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,930,000 تومان
15,310,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,250,000 تومان
15,790,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,250,000 تومان
14,680,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,410,000 تومان
15,790,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,410,000 تومان
16,430,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,570,000 تومان
15,790,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,570,000 تومان
17,220,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,570,000 تومان
16,270,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,880,000 تومان
17,860,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,680,000 تومان
18,020,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,060,000 تومان
22,110,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,110,000 تومان
20,880,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,540,000 تومان
23,740,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,740,000 تومان
24,300,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,420,000 تومان
27,490,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,650,000 تومان
26,440,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,130,000 تومان
25,490,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,400,000 تومان
29,150,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,610,000 تومان
31,180,000 تومان
8,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,660,000 تومان 12,130,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,820,000 تومان 13,570,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,290,000 تومان 15,000,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,290,000 تومان 13,880,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,610,000 تومان 14,680,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,610,000 تومان 14,680,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,770,000 تومان 15,470,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,930,000 تومان 15,310,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,930,000 تومان 16,110,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,930,000 تومان 15,310,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,250,000 تومان 15,790,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,250,000 تومان 14,680,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,410,000 تومان 15,790,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,410,000 تومان 16,430,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,570,000 تومان 15,790,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,570,000 تومان 17,220,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,570,000 تومان 16,270,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,880,000 تومان 17,860,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,680,000 تومان 18,020,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,060,000 تومان 22,110,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,110,000 تومان 20,880,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,540,000 تومان 23,740,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,740,000 تومان 24,300,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,420,000 تومان 27,490,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,650,000 تومان 26,440,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,130,000 تومان 25,490,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,400,000 تومان 29,150,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,610,000 تومان 31,180,000 تومان 8,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 3 شب و 4 روز اقامت هتل
3 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.200.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC