02145323 02191004043

تور دبی ویژه نمایشگاه فشن و دکوراسیون اردیبهشت 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:10
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 13:10
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,650,000 تومان
14,910,000 تومان
12,650,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,970,000 تومان
17,150,000 تومان
13,970,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,210,000 تومان
17,630,000 تومان
14,210,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,220,000 تومان
19,650,000 تومان
15,220,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,300,000 تومان
20,100,000 تومان
15,300,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,390,000 تومان
19,990,000 تومان
15,390,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,780,000 تومان
20,560,000 تومان
15,780,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,870,000 تومان
21,250,000 تومان
15,870,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,330,000 تومان
21,860,000 تومان
16,330,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,220,000 تومان
23,940,000 تومان
17,220,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,310,000 تومان
23,930,000 تومان
17,310,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,600,000 تومان
24,710,000 تومان
17,600,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,920,000 تومان
25,140,000 تومان
17,920,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,680,000 تومان
26,670,000 تومان
18,680,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,970,000 تومان
27,250,000 تومان
18,970,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,480,000 تومان
28,260,000 تومان
19,480,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,640,000 تومان
28,590,000 تومان
19,640,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,940,000 تومان
31,190,000 تومان
20,940,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,600,000 تومان
36,510,000 تومان
23,600,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,900,000 تومان
82,500,000 تومان
46,900,000 تومان
11,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,650,000 تومان 14,910,000 تومان 12,650,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,970,000 تومان 17,150,000 تومان 13,970,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,210,000 تومان 17,630,000 تومان 14,210,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,220,000 تومان 19,650,000 تومان 15,220,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,300,000 تومان 20,100,000 تومان 15,300,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,390,000 تومان 19,990,000 تومان 15,390,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,780,000 تومان 20,560,000 تومان 15,780,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,870,000 تومان 21,250,000 تومان 15,870,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,330,000 تومان 21,860,000 تومان 16,330,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,220,000 تومان 23,940,000 تومان 17,220,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,310,000 تومان 23,930,000 تومان 17,310,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,600,000 تومان 24,710,000 تومان 17,600,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,920,000 تومان 25,140,000 تومان 17,920,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,680,000 تومان 26,670,000 تومان 18,680,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,970,000 تومان 27,250,000 تومان 18,970,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,480,000 تومان 28,260,000 تومان 19,480,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,640,000 تومان 28,590,000 تومان 19,640,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,940,000 تومان 31,190,000 تومان 20,940,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,600,000 تومان 36,510,000 تومان 23,600,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,900,000 تومان 82,500,000 تومان 46,900,000 تومان 11,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% تور درهنگام ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

*** تور ترانسفر ندارد ***

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC