02145323 02191004043

تور دبی فروردین 1402 (ویژه عید فطر)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:45
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 00:45
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 07:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,390,000 تومان
15,650,000 تومان
13,390,000 تومان
11,780,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,310,000 تومان
19,490,000 تومان
16,310,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,550,000 تومان
19,970,000 تومان
16,550,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,560,000 تومان
21,990,000 تومان
17,560,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,640,000 تومان
22,440,000 تومان
17,640,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,730,000 تومان
22,330,000 تومان
17,730,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,120,000 تومان
23,000,000 تومان
18,120,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,210,000 تومان
23,590,000 تومان
18,210,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,670,000 تومان
25,000,000 تومان
18,670,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,560,000 تومان
26,280,000 تومان
19,560,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,650,000 تومان
26,270,000 تومان
19,650,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,940,000 تومان
27,050,000 تومان
19,940,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,260,000 تومان
27,480,000 تومان
20,260,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,020,000 تومان
29,010,000 تومان
21,020,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,310,000 تومان
29,590,000 تومان
21,310,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,820,000 تومان
30,600,000 تومان
21,820,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,980,000 تومان
30,930,000 تومان
21,980,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,280,000 تومان
33,530,000 تومان
23,280,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,940,000 تومان
38,850,000 تومان
25,940,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,240,000 تومان
84,840,000 تومان
49,240,000 تومان
13,380,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,390,000 تومان 15,650,000 تومان 13,390,000 تومان 11,780,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,310,000 تومان 19,490,000 تومان 16,310,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,550,000 تومان 19,970,000 تومان 16,550,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,560,000 تومان 21,990,000 تومان 17,560,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,640,000 تومان 22,440,000 تومان 17,640,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,730,000 تومان 22,330,000 تومان 17,730,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,120,000 تومان 23,000,000 تومان 18,120,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,210,000 تومان 23,590,000 تومان 18,210,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,670,000 تومان 25,000,000 تومان 18,670,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,560,000 تومان 26,280,000 تومان 19,560,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,650,000 تومان 26,270,000 تومان 19,650,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,940,000 تومان 27,050,000 تومان 19,940,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,260,000 تومان 27,480,000 تومان 20,260,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,020,000 تومان 29,010,000 تومان 21,020,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,310,000 تومان 29,590,000 تومان 21,310,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,820,000 تومان 30,600,000 تومان 21,820,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,980,000 تومان 30,930,000 تومان 21,980,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,280,000 تومان 33,530,000 تومان 23,280,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,940,000 تومان 38,850,000 تومان 25,940,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,240,000 تومان 84,840,000 تومان 49,240,000 تومان 13,380,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% تور درهنگام ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.

*** تور ترانسفر ندارد ***

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC