02145323 02191004043

تور باکو 7 شب ویژه زمستان 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • GYD فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:30
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 09:30
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف
 • GYD فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 12:30
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
19,995,000 تومان
21,995,000 تومان
19,995,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,995,000 تومان
21,995,000 تومان
19,995,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,995,000 تومان
24,995,000 تومان
22,495,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,995,000 تومان
26,995,000 تومان
22,995,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,995,000 تومان
28,995,000 تومان
23,995,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,995,000 تومان
30,495,000 تومان
23,995,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,995,000 تومان
29,495,000 تومان
24,495,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,995,000 تومان
29,495,000 تومان
24,995,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,995,000 تومان
29,495,000 تومان
23,995,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,495,000 تومان
30,495,000 تومان
24,495,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,995,000 تومان
32,495,000 تومان
24,995,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,995,000 تومان
32,495,000 تومان
25,495,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,495,000 تومان
33,495,000 تومان
25,495,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,995,000 تومان
33,495,000 تومان
26,995,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,995,000 تومان
39,995,000 تومان
29,495,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,495,000 تومان
39,495,000 تومان
29,495,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,495,000 تومان
44,995,000 تومان
29,995,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,995,000 تومان
41,995,000 تومان
32,495,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,995,000 تومان
48,495,000 تومان
32,995,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,995,000 تومان
72,495,000 تومان
47,495,000 تومان
16,995,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,995,000 تومان 21,995,000 تومان 19,995,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,995,000 تومان 21,995,000 تومان 19,995,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان 24,995,000 تومان 22,495,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,995,000 تومان 26,995,000 تومان 22,995,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,995,000 تومان 28,995,000 تومان 23,995,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,995,000 تومان 30,495,000 تومان 23,995,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,995,000 تومان 29,495,000 تومان 24,495,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,995,000 تومان 29,495,000 تومان 24,995,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,995,000 تومان 29,495,000 تومان 23,995,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,495,000 تومان 30,495,000 تومان 24,495,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,995,000 تومان 32,495,000 تومان 24,995,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,995,000 تومان 32,495,000 تومان 25,495,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,495,000 تومان 33,495,000 تومان 25,495,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,995,000 تومان 33,495,000 تومان 26,995,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,995,000 تومان 39,995,000 تومان 29,495,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,495,000 تومان 39,495,000 تومان 29,495,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,495,000 تومان 44,995,000 تومان 29,995,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,995,000 تومان 41,995,000 تومان 32,495,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,995,000 تومان 48,495,000 تومان 32,995,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,995,000 تومان 72,495,000 تومان 47,495,000 تومان 16,995,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 7 شب و 8 روز اقامت هتل
4 بیمه مسافرتی
5 گشت شهری یک گشت شهری با نهار
6 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 - پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 4.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC