02145323 02191004043

تور دبی ویژه آذر و دی 1402

برنامه سفر
فرودگاه دبی (شروع سفر)
 • DWC فرودگاه دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • امارات امارات
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 04:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه امام خمینی
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • DWC فرودگاه دبی
 • امارات امارات
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:10
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 01:10
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه دبی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
27,750,000 تومان
32,750,000 تومان
27,750,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
28,150,000 تومان
33,650,000 تومان
28,150,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
28,150,000 تومان
33,650,000 تومان
28,150,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
29,050,000 تومان
35,450,000 تومان
29,050,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
29,050,000 تومان
35,450,000 تومان
29,050,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
29,050,000 تومان
35,450,000 تومان
29,050,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
29,550,000 تومان
36,350,000 تومان
29,550,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
30,650,000 تومان
38,550,000 تومان
30,650,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
30,850,000 تومان
39,050,000 تومان
30,850,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
31,350,000 تومان
39,950,000 تومان
31,350,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
31,750,000 تومان
40,850,000 تومان
31,750,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
31,990,000 تومان
41,250,000 تومان
31,990,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
32,650,000 تومان
42,650,000 تومان
32,650,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
34,450,000 تومان
46,250,000 تومان
34,450,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
34,450,000 تومان
46,250,000 تومان
34,450,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
34,550,000 تومان
46,390,000 تومان
34,550,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
35,690,000 تومان
48,650,000 تومان
35,690,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
35,890,000 تومان
49,090,000 تومان
35,890,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
36,950,000 تومان
51,150,000 تومان
36,950,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
36,950,000 تومان
51,150,000 تومان
36,950,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
38,950,000 تومان
55,250,000 تومان
38,950,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
47,750,000 تومان
72,750,000 تومان
47,750,000 تومان
22,450,000 تومان
---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,750,000 تومان 32,750,000 تومان 27,750,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,150,000 تومان 33,650,000 تومان 28,150,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,150,000 تومان 33,650,000 تومان 28,150,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,050,000 تومان 35,450,000 تومان 29,050,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,050,000 تومان 35,450,000 تومان 29,050,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,050,000 تومان 35,450,000 تومان 29,050,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,550,000 تومان 36,350,000 تومان 29,550,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,650,000 تومان 38,550,000 تومان 30,650,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,850,000 تومان 39,050,000 تومان 30,850,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,350,000 تومان 39,950,000 تومان 31,350,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,750,000 تومان 40,850,000 تومان 31,750,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان 41,250,000 تومان 31,990,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,650,000 تومان 42,650,000 تومان 32,650,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,450,000 تومان 46,250,000 تومان 34,450,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,450,000 تومان 46,250,000 تومان 34,450,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,550,000 تومان 46,390,000 تومان 34,550,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,690,000 تومان 48,650,000 تومان 35,690,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,890,000 تومان 49,090,000 تومان 35,890,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,950,000 تومان 51,150,000 تومان 36,950,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,950,000 تومان 51,150,000 تومان 36,950,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,950,000 تومان 55,250,000 تومان 38,950,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,750,000 تومان 72,750,000 تومان 47,750,000 تومان 22,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 3.900.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% تور درهنگام ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC