02145323 02191004043

تور باتومی 7 شب ویژه مهر 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BUS فرودگاه بین‌المللی باتومی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • BUS فرودگاه بین‌المللی باتومی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:40
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 14:40
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
9,470,000 تومان
12,280,000 تومان
8,980,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
9,900,000 تومان
13,140,000 تومان
8,120,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,280,000 تومان
13,900,000 تومان
8,320,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,430,000 تومان
13,400,000 تومان
10,130,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,530,000 تومان
13,240,000 تومان
8,550,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,530,000 تومان
13,240,000 تومان
9,610,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
10,630,000 تومان
13,140,000 تومان
8,980,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,440,000 تومان
15,050,000 تومان
10,130,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,490,000 تومان
16,310,000 تومان
9,570,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,550,000 تومان
15,150,000 تومان
9,240,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,740,000 تومان
15,450,000 تومان
10,040,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
11,740,000 تومان
15,050,000 تومان
11,290,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,080,000 تومان
17,490,000 تومان
13,340,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,260,000 تومان
17,860,000 تومان
9,770,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,540,000 تومان
18,420,000 تومان
8,450,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,680,000 تومان
17,260,000 تومان
9,740,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,670,000 تومان
20,360,000 تومان
11,290,000 تومان
6,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,470,000 تومان 12,280,000 تومان 8,980,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,900,000 تومان 13,140,000 تومان 8,120,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,280,000 تومان 13,900,000 تومان 8,320,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,430,000 تومان 13,400,000 تومان 10,130,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,530,000 تومان 13,240,000 تومان 8,550,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,530,000 تومان 13,240,000 تومان 9,610,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,630,000 تومان 13,140,000 تومان 8,980,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,440,000 تومان 15,050,000 تومان 10,130,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,490,000 تومان 16,310,000 تومان 9,570,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,550,000 تومان 15,150,000 تومان 9,240,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,740,000 تومان 15,450,000 تومان 10,040,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,740,000 تومان 15,050,000 تومان 11,290,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,080,000 تومان 17,490,000 تومان 13,340,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,260,000 تومان 17,860,000 تومان 9,770,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,540,000 تومان 18,420,000 تومان 8,450,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,680,000 تومان 17,260,000 تومان 9,740,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,670,000 تومان 20,360,000 تومان 11,290,000 تومان 6,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 اسکن کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 590000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC