02145323 02191004043

تور هتل های لوکس دبی

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین المللی دبی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:15
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 18:15
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دوبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دوبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 11:15
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
43,290,000 تومان
59,850,000 تومان
40,790,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,400,000 تومان
64,090,000 تومان
42,900,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,490,000 تومان
66,250,000 تومان
43,990,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,250,000 تومان
69,750,000 تومان
45,750,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,490,000 تومان
70,250,000 تومان
45,990,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,190,000 تومان
77,600,000 تومان
49,690,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,690,000 تومان
78,650,000 تومان
50,190,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,700,000 تومان
96,690,000 تومان
59,200,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,700,000 تومان
96,690,000 تومان
59,200,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,090,000 تومان
97,400,000 تومان
59,590,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,290,000 تومان
97,850,000 تومان
59,790,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,850,000 تومان
108,950,000 تومان
65,350,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,100,000 تومان
109,490,000 تومان
65,600,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,650,000 تومان
110,550,000 تومان
66,150,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
70,290,000 تومان
113,850,000 تومان
67,790,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
71,850,000 تومان
116,990,000 تومان
69,350,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,690,000 تومان
142,650,000 تومان
82,190,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
85,950,000 تومان
145,190,000 تومان
83,450,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
86,350,000 تومان
145,990,000 تومان
83,850,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
92,790,000 تومان
158,850,000 تومان
90,290,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
105,690,000 تومان
184,650,000 تومان
103,190,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
122,100,000 تومان
217,490,000 تومان
119,600,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
125,450,000 تومان
224,150,000 تومان
122,950,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
128,250,000 تومان
229,790,000 تومان
125,750,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
139,150,000 تومان
251,550,000 تومان
136,650,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
335,090,000 تومان
643,450,000 تومان
332,590,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
411,690,000 تومان
796,590,000 تومان
409,190,000 تومان
23,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,290,000 تومان 59,850,000 تومان 40,790,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,400,000 تومان 64,090,000 تومان 42,900,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,490,000 تومان 66,250,000 تومان 43,990,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,250,000 تومان 69,750,000 تومان 45,750,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,490,000 تومان 70,250,000 تومان 45,990,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,190,000 تومان 77,600,000 تومان 49,690,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,690,000 تومان 78,650,000 تومان 50,190,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,700,000 تومان 96,690,000 تومان 59,200,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,700,000 تومان 96,690,000 تومان 59,200,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,090,000 تومان 97,400,000 تومان 59,590,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,290,000 تومان 97,850,000 تومان 59,790,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,850,000 تومان 108,950,000 تومان 65,350,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,100,000 تومان 109,490,000 تومان 65,600,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,650,000 تومان 110,550,000 تومان 66,150,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,290,000 تومان 113,850,000 تومان 67,790,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,850,000 تومان 116,990,000 تومان 69,350,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,690,000 تومان 142,650,000 تومان 82,190,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,950,000 تومان 145,190,000 تومان 83,450,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,350,000 تومان 145,990,000 تومان 83,850,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
92,790,000 تومان 158,850,000 تومان 90,290,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
105,690,000 تومان 184,650,000 تومان 103,190,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
122,100,000 تومان 217,490,000 تومان 119,600,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
125,450,000 تومان 224,150,000 تومان 122,950,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
128,250,000 تومان 229,790,000 تومان 125,750,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
139,150,000 تومان 251,550,000 تومان 136,650,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
335,090,000 تومان 643,450,000 تومان 332,590,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
411,690,000 تومان 796,590,000 تومان 409,190,000 تومان 23,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ویزای توریستی
2 4 شب و 5 روز اقامت هتل با صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 اسکن شناسنامه (برای زوجین صفحه دوم شناسنامه الزامی میباشد)
4 اسکن پاسپورت
5 اسکن کارت ملی
6 اسکن عکس 4*3 تمام رخ
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1900000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% تور درهنگام ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.
- در صورت مثبت بودن تست PCR در فرودگاه دبی مسافر به مدت 14 روز با هزینه شخصی قرنطینه خواهد شد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)

-تور ویزا دارد .

*** تور ترانسفر ندارد ***

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC