02145323 02191004043

آفر تور ارمنستان ویژه سپهران

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 10:10
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 10:10
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:15
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:15
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
13,120,000 تومان
16,240,000 تومان
12,540,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,710,000 تومان
16,240,000 تومان
11,950,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,000,000 تومان
17,610,000 تومان
13,120,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,290,000 تومان
17,020,000 تومان
12,930,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,780,000 تومان
17,800,000 تومان
13,710,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,270,000 تومان
17,800,000 تومان
14,290,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,660,000 تومان
21,310,000 تومان
12,730,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,730,000 تومان
23,260,000 تومان
14,290,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,830,000 تومان
21,700,000 تومان
13,120,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,120,000 تومان
22,680,000 تومان
14,680,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,610,000 تومان
21,700,000 تومان
15,270,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,290,000 تومان
24,630,000 تومان
18,190,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,390,000 تومان
24,820,000 تومان
13,120,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,390,000 تومان
24,820,000 تومان
13,120,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,390,000 تومان
23,650,000 تومان
-
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,170,000 تومان
24,820,000 تومان
14,680,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,460,000 تومان
26,380,000 تومان
12,930,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,660,000 تومان
27,360,000 تومان
15,660,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,950,000 تومان
28,330,000 تومان
-
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,440,000 تومان
28,920,000 تومان
13,120,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,630,000 تومان
28,530,000 تومان
13,710,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,220,000 تومان
30,670,000 تومان
13,710,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,480,000 تومان
29,310,000 تومان
16,240,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,870,000 تومان
30,480,000 تومان
14,290,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,530,000 تومان
33,790,000 تومان
15,660,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,310,000 تومان
36,520,000 تومان
21,120,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,900,000 تومان
37,110,000 تومان
15,660,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
25,990,000 تومان
35,350,000 تومان
14,290,000 تومان
10,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,120,000 تومان 16,240,000 تومان 12,540,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,710,000 تومان 16,240,000 تومان 11,950,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان 17,610,000 تومان 13,120,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,290,000 تومان 17,020,000 تومان 12,930,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,780,000 تومان 17,800,000 تومان 13,710,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,270,000 تومان 17,800,000 تومان 14,290,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,660,000 تومان 21,310,000 تومان 12,730,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,730,000 تومان 23,260,000 تومان 14,290,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,830,000 تومان 21,700,000 تومان 13,120,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,120,000 تومان 22,680,000 تومان 14,680,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,610,000 تومان 21,700,000 تومان 15,270,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,290,000 تومان 24,630,000 تومان 18,190,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,390,000 تومان 24,820,000 تومان 13,120,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,390,000 تومان 24,820,000 تومان 13,120,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,390,000 تومان 23,650,000 تومان - 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,170,000 تومان 24,820,000 تومان 14,680,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,460,000 تومان 26,380,000 تومان 12,930,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,660,000 تومان 27,360,000 تومان 15,660,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,950,000 تومان 28,330,000 تومان - 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,440,000 تومان 28,920,000 تومان 13,120,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,630,000 تومان 28,530,000 تومان 13,710,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,220,000 تومان 30,670,000 تومان 13,710,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,480,000 تومان 29,310,000 تومان 16,240,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,870,000 تومان 30,480,000 تومان 14,290,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,530,000 تومان 33,790,000 تومان 15,660,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,310,000 تومان 36,520,000 تومان 21,120,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,900,000 تومان 37,110,000 تومان 15,660,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان 35,350,000 تومان 14,290,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 3 شب و 4 روز اقامت هتل
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
5 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- نرخ کودک زیر 2 سال 1.200.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- شرکت مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC