02145323 02191004043

تور ارمنستان ویژه نوروز 1401 (4شب)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 16:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
11,890,000 تومان
12,710,000 تومان
11,790,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,040,000 تومان
14,800,000 تومان
12,970,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,150,000 تومان
15,460,000 تومان
13,150,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,210,000 تومان
15,460,000 تومان
13,120,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,260,000 تومان
16,560,000 تومان
13,160,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,320,000 تومان
15,240,000 تومان
13,150,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,320,000 تومان
15,680,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,540,000 تومان
15,680,000 تومان
13,300,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,760,000 تومان
16,230,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,810,000 تومان
16,560,000 تومان
13,520,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,200,000 تومان
16,560,000 تومان
13,630,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,460,000 تومان
19,420,000 تومان
15,360,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,740,000 تومان
19,860,000 تومان
14,910,000 تومان
10,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,050,000 تومان
24,260,000 تومان
-
-
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,890,000 تومان 12,710,000 تومان 11,790,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,040,000 تومان 14,800,000 تومان 12,970,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,150,000 تومان 15,460,000 تومان 13,150,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,210,000 تومان 15,460,000 تومان 13,120,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,260,000 تومان 16,560,000 تومان 13,160,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,320,000 تومان 15,240,000 تومان 13,150,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,320,000 تومان 15,680,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,540,000 تومان 15,680,000 تومان 13,300,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,760,000 تومان 16,230,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,810,000 تومان 16,560,000 تومان 13,520,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,200,000 تومان 16,560,000 تومان 13,630,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,460,000 تومان 19,420,000 تومان 15,360,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,740,000 تومان 19,860,000 تومان 14,910,000 تومان 10,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,050,000 تومان 24,260,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
                          
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC