02145323 02191004043

تور دبی از شیراز ویژه آذر و دی 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی دوبی (شروع سفر)
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دوبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:10
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 08:10
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دوبی
 • ایران ایر ایران ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 11:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دوبی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
14,290,000 تومان
16,430,000 تومان
14,290,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
16,010,000 تومان
19,190,000 تومان
16,010,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
16,250,000 تومان
19,670,000 تومان
16,250,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
17,260,000 تومان
21,690,000 تومان
17,260,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
17,335,000 تومان
22,135,000 تومان
17,335,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
17,430,000 تومان
22,030,000 تومان
17,430,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
17,815,000 تومان
22,595,000 تومان
17,815,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
17,910,000 تومان
23,290,000 تومان
17,910,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
18,365,000 تومان
23,895,000 تومان
18,365,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
19,255,000 تومان
25,975,000 تومان
19,255,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
19,350,000 تومان
25,970,000 تومان
19,350,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
19,640,000 تومان
26,745,000 تومان
19,640,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
19,955,000 تومان
27,175,000 تومان
19,955,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
20,720,000 تومان
28,710,000 تومان
20,720,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
21,010,000 تومان
29,290,000 تومان
21,010,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
21,515,000 تومان
30,295,000 تومان
21,515,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
21,680,000 تومان
30,630,000 تومان
21,680,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
22,545,000 تومان
32,360,000 تومان
22,545,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
22,980,000 تومان
32,225,000 تومان
22,980,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
25,640,000 تومان
38,550,000 تومان
25,640,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
48,935,000 تومان
84,535,000 تومان
48,935,000 تومان
13,080,000 تومان
---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,290,000 تومان 16,430,000 تومان 14,290,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,010,000 تومان 19,190,000 تومان 16,010,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,250,000 تومان 19,670,000 تومان 16,250,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,260,000 تومان 21,690,000 تومان 17,260,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,335,000 تومان 22,135,000 تومان 17,335,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,430,000 تومان 22,030,000 تومان 17,430,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,815,000 تومان 22,595,000 تومان 17,815,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,910,000 تومان 23,290,000 تومان 17,910,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,365,000 تومان 23,895,000 تومان 18,365,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,255,000 تومان 25,975,000 تومان 19,255,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,350,000 تومان 25,970,000 تومان 19,350,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,640,000 تومان 26,745,000 تومان 19,640,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,955,000 تومان 27,175,000 تومان 19,955,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,720,000 تومان 28,710,000 تومان 20,720,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,010,000 تومان 29,290,000 تومان 21,010,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,515,000 تومان 30,295,000 تومان 21,515,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,680,000 تومان 30,630,000 تومان 21,680,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,545,000 تومان 32,360,000 تومان 22,545,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,980,000 تومان 32,225,000 تومان 22,980,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,640,000 تومان 38,550,000 تومان 25,640,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,935,000 تومان 84,535,000 تومان 48,935,000 تومان 13,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی ویزای 14 روزه با پوشش کرونا
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 اسکن پاسپورت
3 اسکن کارت ملی
4 اسکن عکس 4*3 تمام رخ
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% توردرهنگام ثبت نام الزامی میباشد و در صورت عدم تسویه کامل ما به التفاوت نرخ ارز هنگام تسویه محاسبه میگردد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
- نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان میباشد.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC