02145323 02191004043

تور 7 شب پوکت ویژه تابستان 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:40
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 21:40
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
47,870,000 تومان
51,900,000 تومان
-
43,310,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,660,000 تومان
55,490,000 تومان
-
43,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,660,000 تومان
55,490,000 تومان
-
43,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,110,000 تومان
56,380,000 تومان
-
44,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,110,000 تومان
56,380,000 تومان
-
44,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,560,000 تومان
57,280,000 تومان
-
44,210,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,010,000 تومان
58,180,000 تومان
-
44,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,350,000 تومان
60,860,000 تومان
51,570,000 تومان
44,850,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,250,000 تومان
62,660,000 تومان
54,380,000 تومان
45,170,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,590,000 تومان
65,340,000 تومان
53,940,000 تومان
45,620,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,490,000 تومان
67,140,000 تومان
-
45,940,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,940,000 تومان
68,030,000 تومان
53,940,000 تومان
46,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,070,000 تومان
74,300,000 تومان
56,370,000 تومان
47,220,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,520,000 تومان
75,200,000 تومان
55,980,000 تومان
47,340,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,420,000 تومان
76,990,000 تومان
60,020,000 تومان
47,660,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,860,000 تومان
77,890,000 تومان
57,200,000 تومان
47,860,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,100,000 تومان
82,370,000 تومان
-
48,620,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,450,000 تومان
85,060,000 تومان
-
49,070,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,900,000 تومان
85,950,000 تومان
60,850,000 تومان
49,260,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,790,000 تومان
87,740,000 تومان
61,620,000 تومان
49,580,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,140,000 تومان
90,430,000 تومان
66,030,000 تومان
50,030,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,480,000 تومان
93,120,000 تومان
64,050,000 تومان
50,480,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,930,000 تومان
94,020,000 تومان
64,040,000 تومان
50,670,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
70,720,000 تومان
97,600,000 تومان
66,030,000 تومان
51,250,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,960,000 تومان
102,080,000 تومان
-
52,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,860,000 تومان
103,870,000 تومان
68,910,000 تومان
52,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,920,000 تومان
120,000,000 تومان
76,140,000 تومان
55,220,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,870,000 تومان 51,900,000 تومان - 43,310,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,660,000 تومان 55,490,000 تومان - 43,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,660,000 تومان 55,490,000 تومان - 43,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,110,000 تومان 56,380,000 تومان - 44,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,110,000 تومان 56,380,000 تومان - 44,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,560,000 تومان 57,280,000 تومان - 44,210,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,010,000 تومان 58,180,000 تومان - 44,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,350,000 تومان 60,860,000 تومان 51,570,000 تومان 44,850,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,250,000 تومان 62,660,000 تومان 54,380,000 تومان 45,170,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,590,000 تومان 65,340,000 تومان 53,940,000 تومان 45,620,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,490,000 تومان 67,140,000 تومان - 45,940,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,940,000 تومان 68,030,000 تومان 53,940,000 تومان 46,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,070,000 تومان 74,300,000 تومان 56,370,000 تومان 47,220,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,520,000 تومان 75,200,000 تومان 55,980,000 تومان 47,340,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,420,000 تومان 76,990,000 تومان 60,020,000 تومان 47,660,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,860,000 تومان 77,890,000 تومان 57,200,000 تومان 47,860,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,100,000 تومان 82,370,000 تومان - 48,620,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,450,000 تومان 85,060,000 تومان - 49,070,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,900,000 تومان 85,950,000 تومان 60,850,000 تومان 49,260,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,790,000 تومان 87,740,000 تومان 61,620,000 تومان 49,580,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,140,000 تومان 90,430,000 تومان 66,030,000 تومان 50,030,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,480,000 تومان 93,120,000 تومان 64,050,000 تومان 50,480,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,930,000 تومان 94,020,000 تومان 64,040,000 تومان 50,670,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,720,000 تومان 97,600,000 تومان 66,030,000 تومان 51,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,960,000 تومان 102,080,000 تومان - 52,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,860,000 تومان 103,870,000 تومان 68,910,000 تومان 52,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,920,000 تومان 120,000,000 تومان 76,140,000 تومان 55,220,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت هتل
3 بیمه مسافرتی
4 ویزای توریستی
5 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 کپی تمام صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 و به صورت جداگانه
3 کپی کارت ملی
4 تمکن مالی به لاتین عکس 4*6 رنگی و جدید
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ نوزاد 10.000.000 تومان می باشد .
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC