02145323 02191004043

تور پاتایا ویژه تابستان 1403

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:20
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 22:20
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
40,640,000 تومان
46,260,000 تومان
39,330,000 تومان
36,810,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,230,000 تومان
47,160,000 تومان
-
37,030,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,680,000 تومان
47,730,000 تومان
41,000,000 تومان
27,220,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,570,000 تومان
49,840,000 تومان
-
37,540,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,020,000 تومان
50,740,000 تومان
-
37,670,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,470,000 تومان
51,640,000 تومان
42,600,000 تومان
37,860,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,920,000 تومان
52,530,000 تومان
-
37,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,360,000 تومان
53,430,000 تومان
-
38,180,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,260,000 تومان
55,220,000 تومان
45,030,000 تومان
38,440,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,710,000 تومان
56,120,000 تومان
-
38,630,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,160,000 تومان
57,010,000 تومان
47,400,000 تومان
38,760,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,060,000 تومان
58,800,000 تومان
47,400,000 تومان
39,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,500,000 تومان
59,700,000 تومان
-
39,270,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,400,000 تومان
61,490,000 تومان
47,400,000 تومان
39,590,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,190,000 تومان
65,080,000 تومان
47,840,000 تومان
40,160,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,980,000 تومان
68,660,000 تومان
49,440,000 تومان
40,680,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
54,320,000 تومان
71,350,000 تومان
53,480,000 تومان
41,320,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,670,000 تومان
74,040,000 تومان
53,480,000 تومان
41,760,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,150,000 تومان
83,000,000 تومان
55,910,000 تومان
43,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,040,000 تومان
84,790,000 تومان
56,680,000 تومان
43,620,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,390,000 تومان
87,480,000 تومان
57,890,000 تومان
44,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,280,000 تومان
89,270,000 تومان
58,660,000 تومان
44,390,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
67,320,000 تومان
97,335,000 تومان
62,310,000 تومان
45,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,640,000 تومان 46,260,000 تومان 39,330,000 تومان 36,810,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,230,000 تومان 47,160,000 تومان - 37,030,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,680,000 تومان 47,730,000 تومان 41,000,000 تومان 27,220,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,570,000 تومان 49,840,000 تومان - 37,540,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,020,000 تومان 50,740,000 تومان - 37,670,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,470,000 تومان 51,640,000 تومان 42,600,000 تومان 37,860,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,920,000 تومان 52,530,000 تومان - 37,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,360,000 تومان 53,430,000 تومان - 38,180,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,260,000 تومان 55,220,000 تومان 45,030,000 تومان 38,440,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,710,000 تومان 56,120,000 تومان - 38,630,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,160,000 تومان 57,010,000 تومان 47,400,000 تومان 38,760,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,060,000 تومان 58,800,000 تومان 47,400,000 تومان 39,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,500,000 تومان 59,700,000 تومان - 39,270,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,400,000 تومان 61,490,000 تومان 47,400,000 تومان 39,590,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,190,000 تومان 65,080,000 تومان 47,840,000 تومان 40,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,980,000 تومان 68,660,000 تومان 49,440,000 تومان 40,680,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,320,000 تومان 71,350,000 تومان 53,480,000 تومان 41,320,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,670,000 تومان 74,040,000 تومان 53,480,000 تومان 41,760,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,150,000 تومان 83,000,000 تومان 55,910,000 تومان 43,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,040,000 تومان 84,790,000 تومان 56,680,000 تومان 43,620,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,390,000 تومان 87,480,000 تومان 57,890,000 تومان 44,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,280,000 تومان 89,270,000 تومان 58,660,000 تومان 44,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,320,000 تومان 97,335,000 تومان 62,310,000 تومان 45,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 ویزای توریستی
5 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح
2 ویزا
3 اسکن کارت ملی
4 دو قطعه عکس 4*3
5 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 - پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 5.000.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC