02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه تابستان 1403 ( دنیزلی - اسپارتا)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:50
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 22:50
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه دنیزلی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:50
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 02:50
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
18,920,000 تومان
23,390,000 تومان
14,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,740,000 تومان
24,960,000 تومان
14,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,750,000 تومان
28,980,000 تومان
16,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,790,000 تومان
45,060,000 تومان
19,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,600,000 تومان
50,690,000 تومان
20,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,000,000 تومان
51,490,000 تومان
20,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,400,000 تومان
52,300,000 تومان
22,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,430,000 تومان
64,360,000 تومان
29,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,850,000 تومان
69,180,000 تومان
-
15,990,000 تومان
16+
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,650,000 تومان
70,790,000 تومان
25,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,450,000 تومان
72,400,000 تومان
23,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,860,000 تومان
73,200,000 تومان
23,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,260,000 تومان
74,010,000 تومان
27,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,260,000 تومان
74,010,000 تومان
27,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,060,000 تومان
75,610,000 تومان
24,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,470,000 تومان
80,440,000 تومان
-
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,080,000 تومان
83,650,000 تومان
-
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,690,000 تومان
86,870,000 تومان
-
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,700,000 تومان
90,890,000 تومان
26,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,120,000 تومان
99,730,000 تومان
27,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,730,000 تومان
102,950,000 تومان
27,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
60,740,000 تومان
106,970,000 تومان
28,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
64,760,000 تومان
115,010,000 تومان
26,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
70,790,000 تومان
127,070,000 تومان
30,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,010,000 تومان
133,500,000 تومان
29,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,810,000 تومان
135,110,000 تومان
31,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,850,000 تومان
151,190,000 تومان
30,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
98,930,000 تومان
183,350,000 تومان
35,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,920,000 تومان 23,390,000 تومان 14,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,740,000 تومان 24,960,000 تومان 14,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,750,000 تومان 28,980,000 تومان 16,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,790,000 تومان 45,060,000 تومان 19,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,600,000 تومان 50,690,000 تومان 20,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,000,000 تومان 51,490,000 تومان 20,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,400,000 تومان 52,300,000 تومان 22,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,430,000 تومان 64,360,000 تومان 29,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,850,000 تومان 69,180,000 تومان - 15,990,000 تومان
توضیحات : 16+
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,650,000 تومان 70,790,000 تومان 25,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,450,000 تومان 72,400,000 تومان 23,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,860,000 تومان 73,200,000 تومان 23,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,260,000 تومان 74,010,000 تومان 27,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,260,000 تومان 74,010,000 تومان 27,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,060,000 تومان 75,610,000 تومان 24,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,470,000 تومان 80,440,000 تومان - 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,080,000 تومان 83,650,000 تومان - 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,690,000 تومان 86,870,000 تومان - 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,700,000 تومان 90,890,000 تومان 26,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,120,000 تومان 99,730,000 تومان 27,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,730,000 تومان 102,950,000 تومان 27,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,740,000 تومان 106,970,000 تومان 28,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,760,000 تومان 115,010,000 تومان 26,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,790,000 تومان 127,070,000 تومان 30,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,010,000 تومان 133,500,000 تومان 29,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,810,000 تومان 135,110,000 تومان 31,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,850,000 تومان 151,190,000 تومان 30,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,930,000 تومان 183,350,000 تومان 35,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بیمه مسافرتی
2 ترانسفر فرودگاهی
3 6 شب و 7 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان نت میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC