02145323 02191004043

تور دبی ویژه خرداد و تیر 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
15,000,000 تومان
16,990,000 تومان
13,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,500,000 تومان
17,990,000 تومان
13,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,500,000 تومان
17,990,000 تومان
13,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,000,000 تومان
18,990,000 تومان
14,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,500,000 تومان
19,990,000 تومان
14,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,000,000 تومان
20,990,000 تومان
15,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,000,000 تومان
20,990,000 تومان
15,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,500,000 تومان
21,990,000 تومان
15,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,500,000 تومان
21,990,000 تومان
15,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,500,000 تومان
21,990,000 تومان
15,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,500,000 تومان
21,990,000 تومان
15,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,000,000 تومان
22,990,000 تومان
16,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,000,000 تومان
22,990,000 تومان
16,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,000,000 تومان
22,990,000 تومان
16,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,000,000 تومان
22,990,000 تومان
16,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,000,000 تومان
22,990,000 تومان
16,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,500,000 تومان
24,990,000 تومان
17,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,000,000 تومان
24,990,000 تومان
16,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,500,000 تومان
26,990,000 تومان
18,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,500,000 تومان
26,990,000 تومان
14,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,500,000 تومان
26,990,000 تومان
15,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,000,000 تومان
28,990,000 تومان
-
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,500,000 تومان
28,990,000 تومان
-
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,500,000 تومان
28,990,000 تومان
19,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,500,000 تومان
30,990,000 تومان
20,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,500,000 تومان
34,990,000 تومان
21,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,000,000 تومان
36,990,000 تومان
21,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,500,000 تومان
38,990,000 تومان
22,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,500,000 تومان
38,990,000 تومان
22,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,500,000 تومان
38,990,000 تومان
22,000,000 تومان
7,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,000,000 تومان 16,990,000 تومان 13,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان 17,990,000 تومان 13,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان 17,990,000 تومان 13,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,000,000 تومان 18,990,000 تومان 14,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,500,000 تومان 19,990,000 تومان 14,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,000,000 تومان 20,990,000 تومان 15,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,000,000 تومان 20,990,000 تومان 15,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,500,000 تومان 21,990,000 تومان 15,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,500,000 تومان 21,990,000 تومان 15,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,500,000 تومان 21,990,000 تومان 15,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,500,000 تومان 21,990,000 تومان 15,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,000,000 تومان 22,990,000 تومان 16,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,000,000 تومان 22,990,000 تومان 16,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,000,000 تومان 22,990,000 تومان 16,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,000,000 تومان 22,990,000 تومان 16,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,000,000 تومان 22,990,000 تومان 16,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,500,000 تومان 24,990,000 تومان 17,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,000,000 تومان 24,990,000 تومان 16,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان 26,990,000 تومان 18,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان 26,990,000 تومان 14,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,500,000 تومان 26,990,000 تومان 15,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,000,000 تومان 28,990,000 تومان - 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,500,000 تومان 28,990,000 تومان - 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,500,000 تومان 28,990,000 تومان 19,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,500,000 تومان 30,990,000 تومان 20,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,500,000 تومان 34,990,000 تومان 21,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,000,000 تومان 36,990,000 تومان 21,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان 38,990,000 تومان 22,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان 38,990,000 تومان 22,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان 38,990,000 تومان 22,000,000 تومان 7,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 3 شب و 4 روز اقامت هتل
5 ترانسفر فرودگاهی
6 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن صفحه اول شناسنامه
2 اسکن کارت ملی
3 اسکن پاسپورت
4 اسکن یک قطعه عکس رنگی ، پشت زمینه سفید و بدون عینک
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 3.000.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

* توریست شارژ هر شب هر اتاق هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است*

* توریست شارژ هر شب هر اتاق هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است* 
* از 5 خرداد 1403 مسافرین امارات باید علاوه بر بلیط رفت و برگشت و واچر هتل باید مبلغ 3000 درهم نقد یا به صورت کردیت کارت (کارت اعتباری) همراه داشته باشند


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC