02145323 02191004043

تور پاتایا ویژه خرداد و تیر 1403

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:20
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 22:20
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
35,500,000 تومان
41,120,000 تومان
34,190,000 تومان
31,670,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,090,000 تومان
42,020,000 تومان
-
31,890,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,540,000 تومان
42,590,000 تومان
35,860,000 تومان
22,080,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,430,000 تومان
44,700,000 تومان
-
32,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,880,000 تومان
45,600,000 تومان
-
32,530,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,330,000 تومان
46,500,000 تومان
37,460,000 تومان
32,720,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,780,000 تومان
47,390,000 تومان
-
32,850,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,220,000 تومان
48,290,000 تومان
-
33,040,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,120,000 تومان
50,080,000 تومان
39,890,000 تومان
33,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,570,000 تومان
50,980,000 تومان
-
33,490,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,020,000 تومان
51,870,000 تومان
42,260,000 تومان
33,620,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,920,000 تومان
53,660,000 تومان
42,260,000 تومان
33,940,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,360,000 تومان
54,560,000 تومان
-
34,130,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,260,000 تومان
56,350,000 تومان
42,260,000 تومان
34,450,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,050,000 تومان
59,940,000 تومان
42,700,000 تومان
35,020,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,840,000 تومان
63,520,000 تومان
44,300,000 تومان
35,540,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,180,000 تومان
66,210,000 تومان
48,340,000 تومان
36,180,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,530,000 تومان
68,900,000 تومان
48,340,000 تومان
36,620,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,010,000 تومان
77,860,000 تومان
50,770,000 تومان
38,160,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,900,000 تومان
79,650,000 تومان
51,540,000 تومان
38,480,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,250,000 تومان
82,340,000 تومان
52,750,000 تومان
38,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,140,000 تومان
84,130,000 تومان
53,520,000 تومان
39,250,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,180,000 تومان
92,195,000 تومان
57,170,000 تومان
40,660,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,500,000 تومان 41,120,000 تومان 34,190,000 تومان 31,670,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,090,000 تومان 42,020,000 تومان - 31,890,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,540,000 تومان 42,590,000 تومان 35,860,000 تومان 22,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,430,000 تومان 44,700,000 تومان - 32,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,880,000 تومان 45,600,000 تومان - 32,530,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,330,000 تومان 46,500,000 تومان 37,460,000 تومان 32,720,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,780,000 تومان 47,390,000 تومان - 32,850,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,220,000 تومان 48,290,000 تومان - 33,040,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,120,000 تومان 50,080,000 تومان 39,890,000 تومان 33,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,570,000 تومان 50,980,000 تومان - 33,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,020,000 تومان 51,870,000 تومان 42,260,000 تومان 33,620,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,920,000 تومان 53,660,000 تومان 42,260,000 تومان 33,940,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,360,000 تومان 54,560,000 تومان - 34,130,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,260,000 تومان 56,350,000 تومان 42,260,000 تومان 34,450,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,050,000 تومان 59,940,000 تومان 42,700,000 تومان 35,020,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,840,000 تومان 63,520,000 تومان 44,300,000 تومان 35,540,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,180,000 تومان 66,210,000 تومان 48,340,000 تومان 36,180,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,530,000 تومان 68,900,000 تومان 48,340,000 تومان 36,620,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,010,000 تومان 77,860,000 تومان 50,770,000 تومان 38,160,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,900,000 تومان 79,650,000 تومان 51,540,000 تومان 38,480,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,250,000 تومان 82,340,000 تومان 52,750,000 تومان 38,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,140,000 تومان 84,130,000 تومان 53,520,000 تومان 39,250,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,180,000 تومان 92,195,000 تومان 57,170,000 تومان 40,660,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 ویزای توریستی
5 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح
2 ویزا
3 اسکن کارت ملی
4 دو قطعه عکس 4*3
5 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
 - پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 5.000.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC