02145323 02191004043

تور کرابی فی فی پوکت ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:25
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 15:25
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
74,900,000 تومان
85,600,000 تومان
76,100,000 تومان
69,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
76,800,000 تومان
88,700,000 تومان
-
69,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,200,000 تومان
95,500,000 تومان
-
71,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,100,000 تومان
97,500,000 تومان
81,100,000 تومان
71,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,500,000 تومان
98,100,000 تومان
81,500,000 تومان
71,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,900,000 تومان
98,900,000 تومان
81,900,000 تومان
71,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
83,200,000 تومان
101,600,000 تومان
83,200,000 تومان
72,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
85,500,000 تومان
106,200,000 تومان
85,500,000 تومان
73,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
87,500,000 تومان
110,200,000 تومان
87,600,000 تومان
73,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
90,800,000 تومان
116,800,000 تومان
90,800,000 تومان
75,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
93,600,000 تومان
122,300,000 تومان
93,600,000 تومان
76,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
99,300,000 تومان
133,900,000 تومان
99,300,000 تومان
78,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
99,700,000 تومان
134,500,000 تومان
99,700,000 تومان
78,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
105,000,000 تومان
145,200,000 تومان
105,000,000 تومان
80,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
112,100,000 تومان
159,500,000 تومان
-
83,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,900,000 تومان 85,600,000 تومان 76,100,000 تومان 69,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,800,000 تومان 88,700,000 تومان - 69,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,200,000 تومان 95,500,000 تومان - 71,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,100,000 تومان 97,500,000 تومان 81,100,000 تومان 71,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,500,000 تومان 98,100,000 تومان 81,500,000 تومان 71,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,900,000 تومان 98,900,000 تومان 81,900,000 تومان 71,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,200,000 تومان 101,600,000 تومان 83,200,000 تومان 72,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,500,000 تومان 106,200,000 تومان 85,500,000 تومان 73,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,500,000 تومان 110,200,000 تومان 87,600,000 تومان 73,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
90,800,000 تومان 116,800,000 تومان 90,800,000 تومان 75,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
93,600,000 تومان 122,300,000 تومان 93,600,000 تومان 76,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,300,000 تومان 133,900,000 تومان 99,300,000 تومان 78,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,700,000 تومان 134,500,000 تومان 99,700,000 تومان 78,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
105,000,000 تومان 145,200,000 تومان 105,000,000 تومان 80,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
112,100,000 تومان 159,500,000 تومان - 83,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 ویزای توریستی
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
   پرواز چارتر و غیرقابل استرداد میباشد. 

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC