02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه فروردین 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • سان اکسپرس سان اکسپرس
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:55
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 01:55
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سان اکسپرس سان اکسپرس
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:05
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 20:05
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
39,590,000 تومان
44,490,000 تومان
34,590,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,190,000 تومان
46,890,000 تومان
35,390,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
42,690,000 تومان
49,290,000 تومان
36,190,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,490,000 تومان
50,490,000 تومان
36,590,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
46,290,000 تومان
54,590,000 تومان
37,990,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,190,000 تومان
55,790,000 تومان
38,390,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,490,000 تومان
56,390,000 تومان
38,590,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,490,000 تومان
56,390,000 تومان
38,590,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,890,000 تومان
58,790,000 تومان
38,790,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,290,000 تومان
57,790,000 تومان
38,990,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,490,000 تومان
59,390,000 تومان
39,590,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,390,000 تومان
69,690,000 تومان
43,590,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,390,000 تومان
68,290,000 تومان
42,590,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,790,000 تومان
70,890,000 تومان
44,690,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,790,000 تومان
74,790,000 تومان
-
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,390,000 تومان
77,190,000 تومان
42,390,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,990,000 تومان
80,190,000 تومان
46,490,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,290,000 تومان
80,190,000 تومان
46,490,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,890,000 تومان
85,490,000 تومان
48,290,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,990,000 تومان
86,090,000 تومان
48,490,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
66,990,000 تومان
86,090,000 تومان
48,490,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,390,000 تومان
96,790,000 تومان
52,090,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,190,000 تومان
99,990,000 تومان
54,490,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
90,990,000 تومان
121,790,000 تومان
60,390,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
92,990,000 تومان
124,890,000 تومان
61,390,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
94,990,000 تومان
127,690,000 تومان
62,390,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
100,990,000 تومان
136,590,000 تومان
65,290,000 تومان
25,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,590,000 تومان 44,490,000 تومان 34,590,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,190,000 تومان 46,890,000 تومان 35,390,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,690,000 تومان 49,290,000 تومان 36,190,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,490,000 تومان 50,490,000 تومان 36,590,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,290,000 تومان 54,590,000 تومان 37,990,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,190,000 تومان 55,790,000 تومان 38,390,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,490,000 تومان 56,390,000 تومان 38,590,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,490,000 تومان 56,390,000 تومان 38,590,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,890,000 تومان 58,790,000 تومان 38,790,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,290,000 تومان 57,790,000 تومان 38,990,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,490,000 تومان 59,390,000 تومان 39,590,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,390,000 تومان 69,690,000 تومان 43,590,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,390,000 تومان 68,290,000 تومان 42,590,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,790,000 تومان 70,890,000 تومان 44,690,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,790,000 تومان 74,790,000 تومان - 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,390,000 تومان 77,190,000 تومان 42,390,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,990,000 تومان 80,190,000 تومان 46,490,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,290,000 تومان 80,190,000 تومان 46,490,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,890,000 تومان 85,490,000 تومان 48,290,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,990,000 تومان 86,090,000 تومان 48,490,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,990,000 تومان 86,090,000 تومان 48,490,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,390,000 تومان 96,790,000 تومان 52,090,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,190,000 تومان 99,990,000 تومان 54,490,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
90,990,000 تومان 121,790,000 تومان 60,390,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
92,990,000 تومان 124,890,000 تومان 61,390,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,990,000 تومان 127,690,000 تومان 62,390,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,990,000 تومان 136,590,000 تومان 65,290,000 تومان 25,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 2.990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.

- بار مجاز 30 کیلوگرم

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC