02145323 02191004043

تور پاتایا ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • PYX فرودگاه پاتایا
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:25
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 15:25
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه پاتایا
 • PYX فرودگاه پاتایا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 07:10
 • مدت پرواز 08:00
 • ساعت پرواز 07:10
 • مدت پرواز 08:00
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
70,800,000 تومان
78,000,000 تومان
72,600,000 تومان
66,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,000,000 تومان
80,400,000 تومان
72,600,000 تومان
66,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,600,000 تومان
81,600,000 تومان
72,600,000 تومان
67,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,600,000 تومان
81,600,000 تومان
72,600,000 تومان
67,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
72,600,000 تومان
81,600,000 تومان
72,600,000 تومان
67,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,800,000 تومان
84,000,000 تومان
78,600,000 تومان
67,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,400,000 تومان
85,200,000 تومان
76,800,000 تومان
67,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,400,000 تومان
85,200,000 تومان
74,400,000 تومان
67,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,000,000 تومان
86,400,000 تومان
76,800,000 تومان
68,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,000,000 تومان
86,400,000 تومان
76,800,000 تومان
68,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,600,000 تومان
87,600,000 تومان
-
68,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
75,600,000 تومان
87,600,000 تومان
76,800,000 تومان
68,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
76,800,000 تومان
90,000,000 تومان
78,600,000 تومان
68,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,400,000 تومان
91,200,000 تومان
78,600,000 تومان
69,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,400,000 تومان
91,200,000 تومان
81,600,000 تومان
69,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
77,400,000 تومان
91,200,000 تومان
-
69,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
78,600,000 تومان
93,600,000 تومان
81,600,000 تومان
69,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
79,200,000 تومان
94,800,000 تومان
79,800,000 تومان
69,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
80,400,000 تومان
97,200,000 تومان
81,600,000 تومان
70,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,000,000 تومان
98,400,000 تومان
81,000,000 تومان
70,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,000,000 تومان
98,400,000 تومان
-
70,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
81,000,000 تومان
98,400,000 تومان
81,600,000 تومان
70,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,200,000 تومان
100,800,000 تومان
-
71,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,200,000 تومان
100,800,000 تومان
82,200,000 تومان
71,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,800,000 تومان
102,000,000 تومان
-
71,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
82,800,000 تومان
102,000,000 تومان
82,800,000 تومان
71,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,000,000 تومان
104,400,000 تومان
85,200,000 تومان
71,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
87,600,000 تومان
111,600,000 تومان
87,600,000 تومان
73,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,800,000 تومان
114,000,000 تومان
88,800,000 تومان
73,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
88,800,000 تومان
114,000,000 تومان
-
73,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
89,400,000 تومان
115,200,000 تومان
90,600,000 تومان
73,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
89,400,000 تومان
115,800,000 تومان
89,400,000 تومان
73,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
89,400,000 تومان
115,200,000 تومان
90,600,000 تومان
73,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
89,400,000 تومان
115,200,000 تومان
89,400,000 تومان
73,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
99,000,000 تومان
134,400,000 تومان
99,000,000 تومان
77,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
103,200,000 تومان
142,800,000 تومان
103,200,000 تومان
79,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
105,600,000 تومان
147,600,000 تومان
105,600,000 تومان
80,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
106,200,000 تومان
148,800,000 تومان
106,200,000 تومان
80,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,800,000 تومان 78,000,000 تومان 72,600,000 تومان 66,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,000,000 تومان 80,400,000 تومان 72,600,000 تومان 66,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,600,000 تومان 81,600,000 تومان 72,600,000 تومان 67,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,600,000 تومان 81,600,000 تومان 72,600,000 تومان 67,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,600,000 تومان 81,600,000 تومان 72,600,000 تومان 67,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,800,000 تومان 84,000,000 تومان 78,600,000 تومان 67,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,400,000 تومان 85,200,000 تومان 76,800,000 تومان 67,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,400,000 تومان 85,200,000 تومان 74,400,000 تومان 67,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,000,000 تومان 86,400,000 تومان 76,800,000 تومان 68,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,000,000 تومان 86,400,000 تومان 76,800,000 تومان 68,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,600,000 تومان 87,600,000 تومان - 68,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,600,000 تومان 87,600,000 تومان 76,800,000 تومان 68,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,800,000 تومان 90,000,000 تومان 78,600,000 تومان 68,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,400,000 تومان 91,200,000 تومان 78,600,000 تومان 69,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,400,000 تومان 91,200,000 تومان 81,600,000 تومان 69,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,400,000 تومان 91,200,000 تومان - 69,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,600,000 تومان 93,600,000 تومان 81,600,000 تومان 69,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,200,000 تومان 94,800,000 تومان 79,800,000 تومان 69,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,400,000 تومان 97,200,000 تومان 81,600,000 تومان 70,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,000,000 تومان 98,400,000 تومان 81,000,000 تومان 70,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,000,000 تومان 98,400,000 تومان - 70,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,000,000 تومان 98,400,000 تومان 81,600,000 تومان 70,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,200,000 تومان 100,800,000 تومان - 71,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,200,000 تومان 100,800,000 تومان 82,200,000 تومان 71,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,800,000 تومان 102,000,000 تومان - 71,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,800,000 تومان 102,000,000 تومان 82,800,000 تومان 71,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,000,000 تومان 104,400,000 تومان 85,200,000 تومان 71,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
87,600,000 تومان 111,600,000 تومان 87,600,000 تومان 73,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,800,000 تومان 114,000,000 تومان 88,800,000 تومان 73,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,800,000 تومان 114,000,000 تومان - 73,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,400,000 تومان 115,200,000 تومان 90,600,000 تومان 73,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,400,000 تومان 115,800,000 تومان 89,400,000 تومان 73,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,400,000 تومان 115,200,000 تومان 90,600,000 تومان 73,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,400,000 تومان 115,200,000 تومان 89,400,000 تومان 73,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,000,000 تومان 134,400,000 تومان 99,000,000 تومان 77,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
103,200,000 تومان 142,800,000 تومان 103,200,000 تومان 79,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
105,600,000 تومان 147,600,000 تومان 105,600,000 تومان 80,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
106,200,000 تومان 148,800,000 تومان 106,200,000 تومان 80,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 ویزای توریستی
5 10 شب و 11 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح
2 ویزا
3 اسکن کارت ملی
4 دو قطعه عکس 4*3
5 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
       
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC