02145323 02191004043

تور ارمنستان ویژه بهار 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 13:15
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
14,020,000 تومان
18,040,000 تومان
12,420,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,290,000 تومان
16,970,000 تومان
11,610,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,690,000 تومان
18,850,000 تومان
12,420,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,100,000 تومان
19,380,000 تومان
13,220,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,570,000 تومان
20,720,000 تومان
14,560,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,240,000 تومان
22,870,000 تومان
15,900,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,240,000 تومان
20,720,000 تومان
15,900,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,510,000 تومان
25,010,000 تومان
12,950,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,640,000 تومان
23,670,000 تومان
15,900,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,380,000 تومان
25,280,000 تومان
14,020,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,650,000 تومان
25,820,000 تومان
-
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,050,000 تومان
26,890,000 تومان
14,020,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,050,000 تومان
27,420,000 تومان
15,900,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,320,000 تومان
25,280,000 تومان
16,700,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,460,000 تومان
27,160,000 تومان
15,900,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,130,000 تومان
28,500,000 تومان
13,760,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,390,000 تومان
30,100,000 تومان
13,760,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,200,000 تومان
32,780,000 تومان
13,760,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,140,000 تومان
33,050,000 تومان
16,970,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,540,000 تومان
34,660,000 تومان
-
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,540,000 تومان
34,660,000 تومان
12,680,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,940,000 تومان
34,930,000 تومان
15,100,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,940,000 تومان
34,120,000 تومان
14,290,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,350,000 تومان
35,730,000 تومان
18,040,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,890,000 تومان
39,220,000 تومان
15,900,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,290,000 تومان
36,540,000 تومان
17,780,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,760,000 تومان
41,360,000 تومان
17,240,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,100,000 تومان
46,180,000 تومان
24,740,000 تومان
10,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,020,000 تومان 18,040,000 تومان 12,420,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,290,000 تومان 16,970,000 تومان 11,610,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,690,000 تومان 18,850,000 تومان 12,420,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,100,000 تومان 19,380,000 تومان 13,220,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,570,000 تومان 20,720,000 تومان 14,560,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,240,000 تومان 22,870,000 تومان 15,900,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,240,000 تومان 20,720,000 تومان 15,900,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,510,000 تومان 25,010,000 تومان 12,950,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,640,000 تومان 23,670,000 تومان 15,900,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,380,000 تومان 25,280,000 تومان 14,020,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,650,000 تومان 25,820,000 تومان - 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,050,000 تومان 26,890,000 تومان 14,020,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,050,000 تومان 27,420,000 تومان 15,900,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,320,000 تومان 25,280,000 تومان 16,700,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,460,000 تومان 27,160,000 تومان 15,900,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,130,000 تومان 28,500,000 تومان 13,760,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,390,000 تومان 30,100,000 تومان 13,760,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,200,000 تومان 32,780,000 تومان 13,760,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,140,000 تومان 33,050,000 تومان 16,970,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,540,000 تومان 34,660,000 تومان - 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,540,000 تومان 34,660,000 تومان 12,680,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,940,000 تومان 34,930,000 تومان 15,100,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,940,000 تومان 34,120,000 تومان 14,290,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,350,000 تومان 35,730,000 تومان 18,040,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,890,000 تومان 39,220,000 تومان 15,900,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,290,000 تومان 36,540,000 تومان 17,780,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,760,000 تومان 41,360,000 تومان 17,240,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,100,000 تومان 46,180,000 تومان 24,740,000 تومان 10,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
5 لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- نرخ کودک زیر 2 سال 1.200.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر20 کیلوگرم میباشد.
- شرکت مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC