02145323 02191004043

تور تفلیس 4 شب پیشنهاد سپهران

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • tbs تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:10
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 08:10
 • مدت پرواز 01:45
تفلیس
 • tbs تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
16,990,000 تومان
18,650,000 تومان
16,860,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
16,990,000 تومان
18,650,000 تومان
16,860,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,630,000 تومان
19,930,000 تومان
17,120,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,880,000 تومان
20,440,000 تومان
17,880,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,880,000 تومان
20,440,000 تومان
17,880,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,880,000 تومان
20,440,000 تومان
17,880,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,520,000 تومان
21,720,000 تومان
17,880,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,800,000 تومان
24,280,000 تومان
17,880,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,440,000 تومان
25,560,000 تومان
19,160,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,440,000 تومان
25,560,000 تومان
17,880,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,440,000 تومان
25,560,000 تومان
19,160,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,720,000 تومان
28,120,000 تومان
19,160,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,720,000 تومان
28,120,000 تومان
19,160,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,720,000 تومان
28,120,000 تومان
17,880,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,720,000 تومان
28,120,000 تومان
17,880,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,720,000 تومان
28,120,000 تومان
20,440,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,720,000 تومان
28,120,000 تومان
19,160,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
21,720,000 تومان
28,120,000 تومان
20,440,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,360,000 تومان
29,400,000 تومان
22,360,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,000,000 تومان
30,680,000 تومان
20,440,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,000,000 تومان
30,680,000 تومان
20,440,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,000,000 تومان
30,680,000 تومان
20,440,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,000,000 تومان
30,680,000 تومان
21,720,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,000,000 تومان
30,680,000 تومان
23,000,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,640,000 تومان
31,960,000 تومان
20,440,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,640,000 تومان
31,960,000 تومان
20,440,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
24,920,000 تومان
34,520,000 تومان
23,000,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,840,000 تومان
38,360,000 تومان
23,000,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,840,000 تومان
38,360,000 تومان
21,720,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,840,000 تومان
38,360,000 تومان
25,560,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,120,000 تومان
40,920,000 تومان
24,280,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,120,000 تومان
40,920,000 تومان
-
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,680,000 تومان
42,200,000 تومان
21,720,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,960,000 تومان
48,600,000 تومان
25,560,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,520,000 تومان
51,160,000 تومان
34,520,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,800,000 تومان
56,280,000 تومان
30,680,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,800,000 تومان
56,280,000 تومان
33,240,000 تومان
15,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان 18,650,000 تومان 16,860,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان 18,650,000 تومان 16,860,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,630,000 تومان 19,930,000 تومان 17,120,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,880,000 تومان 20,440,000 تومان 17,880,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,880,000 تومان 20,440,000 تومان 17,880,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,880,000 تومان 20,440,000 تومان 17,880,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,520,000 تومان 21,720,000 تومان 17,880,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,800,000 تومان 24,280,000 تومان 17,880,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,440,000 تومان 25,560,000 تومان 19,160,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,440,000 تومان 25,560,000 تومان 17,880,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,440,000 تومان 25,560,000 تومان 19,160,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,720,000 تومان 28,120,000 تومان 19,160,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,720,000 تومان 28,120,000 تومان 19,160,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,720,000 تومان 28,120,000 تومان 17,880,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,720,000 تومان 28,120,000 تومان 17,880,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,720,000 تومان 28,120,000 تومان 20,440,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,720,000 تومان 28,120,000 تومان 19,160,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,720,000 تومان 28,120,000 تومان 20,440,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,360,000 تومان 29,400,000 تومان 22,360,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان 30,680,000 تومان 20,440,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان 30,680,000 تومان 20,440,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان 30,680,000 تومان 20,440,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان 30,680,000 تومان 21,720,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان 30,680,000 تومان 23,000,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,640,000 تومان 31,960,000 تومان 20,440,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,640,000 تومان 31,960,000 تومان 20,440,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,920,000 تومان 34,520,000 تومان 23,000,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,840,000 تومان 38,360,000 تومان 23,000,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,840,000 تومان 38,360,000 تومان 21,720,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,840,000 تومان 38,360,000 تومان 25,560,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,120,000 تومان 40,920,000 تومان 24,280,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,120,000 تومان 40,920,000 تومان - 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,680,000 تومان 42,200,000 تومان 21,720,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,960,000 تومان 48,600,000 تومان 25,560,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,520,000 تومان 51,160,000 تومان 34,520,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,800,000 تومان 56,280,000 تومان 30,680,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,800,000 تومان 56,280,000 تومان 33,240,000 تومان 15,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- همراه داشتن بلیط رفت و برگشت ، واچر هتل ، وجه نقد ( به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار )


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC