02145323 02191004043

تور تفلیس 4 شب پیشنهاد سپهران

برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • هواپیما
 • tbs تفلیس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:10
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 08:10
 • مدت پرواز 01:45
تفلیس
 • tbs تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
12,490,000 تومان
14,150,000 تومان
12,360,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
12,490,000 تومان
14,150,000 تومان
12,360,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,130,000 تومان
15,430,000 تومان
12,620,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,380,000 تومان
15,940,000 تومان
13,380,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,380,000 تومان
15,940,000 تومان
13,380,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
13,380,000 تومان
15,940,000 تومان
13,380,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
14,020,000 تومان
17,220,000 تومان
13,380,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,300,000 تومان
19,780,000 تومان
13,380,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,940,000 تومان
21,060,000 تومان
14,660,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,940,000 تومان
21,060,000 تومان
13,380,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
15,940,000 تومان
21,060,000 تومان
14,660,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,220,000 تومان
23,620,000 تومان
14,660,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,220,000 تومان
23,620,000 تومان
14,660,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,220,000 تومان
23,620,000 تومان
13,380,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,220,000 تومان
23,620,000 تومان
13,380,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,220,000 تومان
23,620,000 تومان
15,940,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,220,000 تومان
23,620,000 تومان
14,660,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,220,000 تومان
23,620,000 تومان
15,940,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
17,860,000 تومان
24,900,000 تومان
17,860,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,500,000 تومان
26,180,000 تومان
15,940,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,500,000 تومان
26,180,000 تومان
15,940,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,500,000 تومان
26,180,000 تومان
15,940,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,500,000 تومان
26,180,000 تومان
17,220,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
18,500,000 تومان
26,180,000 تومان
18,500,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,140,000 تومان
27,460,000 تومان
15,940,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
19,140,000 تومان
27,460,000 تومان
15,940,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
20,420,000 تومان
30,020,000 تومان
18,500,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,340,000 تومان
33,860,000 تومان
18,500,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,340,000 تومان
33,860,000 تومان
17,220,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
22,340,000 تومان
33,860,000 تومان
21,060,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,620,000 تومان
36,420,000 تومان
19,780,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,620,000 تومان
36,420,000 تومان
-
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,180,000 تومان
37,700,000 تومان
17,220,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,460,000 تومان
44,100,000 تومان
21,060,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,020,000 تومان
46,660,000 تومان
30,020,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,300,000 تومان
51,780,000 تومان
26,180,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,300,000 تومان
51,780,000 تومان
28,740,000 تومان
10,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان 14,150,000 تومان 12,360,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,490,000 تومان 14,150,000 تومان 12,360,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,130,000 تومان 15,430,000 تومان 12,620,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,380,000 تومان 15,940,000 تومان 13,380,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,380,000 تومان 15,940,000 تومان 13,380,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,380,000 تومان 15,940,000 تومان 13,380,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,020,000 تومان 17,220,000 تومان 13,380,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,300,000 تومان 19,780,000 تومان 13,380,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,940,000 تومان 21,060,000 تومان 14,660,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,940,000 تومان 21,060,000 تومان 13,380,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,940,000 تومان 21,060,000 تومان 14,660,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,220,000 تومان 23,620,000 تومان 14,660,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,220,000 تومان 23,620,000 تومان 14,660,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,220,000 تومان 23,620,000 تومان 13,380,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,220,000 تومان 23,620,000 تومان 13,380,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,220,000 تومان 23,620,000 تومان 15,940,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,220,000 تومان 23,620,000 تومان 14,660,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,220,000 تومان 23,620,000 تومان 15,940,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,860,000 تومان 24,900,000 تومان 17,860,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,500,000 تومان 26,180,000 تومان 15,940,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,500,000 تومان 26,180,000 تومان 15,940,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,500,000 تومان 26,180,000 تومان 15,940,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,500,000 تومان 26,180,000 تومان 17,220,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,500,000 تومان 26,180,000 تومان 18,500,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,140,000 تومان 27,460,000 تومان 15,940,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,140,000 تومان 27,460,000 تومان 15,940,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,420,000 تومان 30,020,000 تومان 18,500,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,340,000 تومان 33,860,000 تومان 18,500,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,340,000 تومان 33,860,000 تومان 17,220,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,340,000 تومان 33,860,000 تومان 21,060,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,620,000 تومان 36,420,000 تومان 19,780,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,620,000 تومان 36,420,000 تومان - 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,180,000 تومان 37,700,000 تومان 17,220,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,460,000 تومان 44,100,000 تومان 21,060,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,020,000 تومان 46,660,000 تومان 30,020,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,300,000 تومان 51,780,000 تومان 26,180,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,300,000 تومان 51,780,000 تومان 28,740,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
5 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- همراه داشتن بلیط رفت و برگشت ، واچر هتل ، وجه نقد ( به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار )


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC