02145323 02191004043

تور دبی ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 09:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 02:00
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 02:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
26,400,000 تومان
30,990,000 تومان
23,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,000,000 تومان
33,990,000 تومان
25,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,000,000 تومان
32,990,000 تومان
25,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,500,000 تومان
33,990,000 تومان
25,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,000,000 تومان
36,990,000 تومان
26,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,500,000 تومان
36,990,000 تومان
26,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
28,500,000 تومان
35,990,000 تومان
25,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,000,000 تومان
38,990,000 تومان
28,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,000,000 تومان
44,990,000 تومان
30,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,000,000 تومان
44,990,000 تومان
30,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,000,000 تومان
44,990,000 تومان
30,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,000,000 تومان
48,990,000 تومان
33,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,000,000 تومان
47,990,000 تومان
32,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,500,000 تومان
48,990,000 تومان
32,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,000,000 تومان
50,990,000 تومان
33,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,500,000 تومان
50,490,000 تومان
34,500,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,000,000 تومان
52,990,000 تومان
34,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,500,000 تومان
56,990,000 تومان
36,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,000,000 تومان
58,990,000 تومان
37,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,000,000 تومان
58,990,000 تومان
37,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,500,000 تومان
62,990,000 تومان
38,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,500,000 تومان
62,990,000 تومان
38,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,000,000 تومان
62,990,000 تومان
38,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,000,000 تومان
64,990,000 تومان
38,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,500,000 تومان
65,990,000 تومان
41,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,000,000 تومان
65,990,000 تومان
34,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,000,000 تومان
65,990,000 تومان
41,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,000,000 تومان
65,990,000 تومان
41,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,000,000 تومان
72,990,000 تومان
43,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,000,000 تومان
76,990,000 تومان
46,000,000 تومان
17,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,400,000 تومان 30,990,000 تومان 23,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,000,000 تومان 33,990,000 تومان 25,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,000,000 تومان 32,990,000 تومان 25,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,500,000 تومان 33,990,000 تومان 25,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان 36,990,000 تومان 26,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,500,000 تومان 36,990,000 تومان 26,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,500,000 تومان 35,990,000 تومان 25,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,000,000 تومان 38,990,000 تومان 28,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,000,000 تومان 44,990,000 تومان 30,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,000,000 تومان 44,990,000 تومان 30,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,000,000 تومان 44,990,000 تومان 30,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,000,000 تومان 48,990,000 تومان 33,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,000,000 تومان 47,990,000 تومان 32,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,500,000 تومان 48,990,000 تومان 32,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,000,000 تومان 50,990,000 تومان 33,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,500,000 تومان 50,490,000 تومان 34,500,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,000,000 تومان 52,990,000 تومان 34,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان 56,990,000 تومان 36,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,000,000 تومان 58,990,000 تومان 37,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,000,000 تومان 58,990,000 تومان 37,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,500,000 تومان 62,990,000 تومان 38,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,500,000 تومان 62,990,000 تومان 38,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,000,000 تومان 62,990,000 تومان 38,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,000,000 تومان 64,990,000 تومان 38,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,500,000 تومان 65,990,000 تومان 41,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,000,000 تومان 65,990,000 تومان 34,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,000,000 تومان 65,990,000 تومان 41,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,000,000 تومان 65,990,000 تومان 41,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,000,000 تومان 72,990,000 تومان 43,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,000,000 تومان 76,990,000 تومان 46,000,000 تومان 17,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 ویزای توریستی
4 4 شب و 5 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 17.500.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- در صورت مرفوض شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات مبلغ ویزا قابل برگشت نیست و کلیه جریمه های تور به عهده مسافر میباشد.

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

تاریختغییر پکیجرفتبرگشت
9 فروردینطبق پکیج07:4013:00
27 اسفندطبق پکیج07:4013:00
28 اسفندپکیج 4.500.000 افزایش07:0022:20
1 فروردین پکیج 4.000.000 افزایش09:1521:20
3فروردین پکیج 3.500.000 افزایش09:0018:30
4 فروردین پکیج 2.000.000 افزایش09:1013:00
5 فروردین پکیج 2.000.000 افزایش07:5513:00
6 فروردین پکیج 3.000.000 افزایش08:4022:20
7 فروردین پکیج 2.500.000 افزایش14:0020:50
13 فروردین پکیج 3.000.000 کاهش08:4020:50

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC