02145323 02191004043

تور آنتالیا ویژه نوروز 1403 ( اسپارتا )

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ISE فرودگاه اسپارتا
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه اسپارتا
 • ISE فرودگاه اسپارتا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
17,990,000 تومان
22,990,000 تومان
14,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
23,990,000 تومان
31,990,000 تومان
15,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
26,990,000 تومان
37,990,000 تومان
17,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,990,000 تومان
40,990,000 تومان
17,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
27,990,000 تومان
38,990,000 تومان
-
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
29,990,000 تومان
42,990,000 تومان
17,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
30,990,000 تومان
44,990,000 تومان
17,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,990,000 تومان
46,990,000 تومان
18,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
32,990,000 تومان
47,990,000 تومان
18,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
33,990,000 تومان
49,990,000 تومان
18,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
34,990,000 تومان
51,990,000 تومان
18,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
35,990,000 تومان
53,990,000 تومان
18,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
36,990,000 تومان
54,990,000 تومان
19,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,990,000 تومان
59,990,000 تومان
19,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
39,990,000 تومان
60,990,000 تومان
19,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
40,990,000 تومان
61,990,000 تومان
19,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
41,990,000 تومان
63,990,000 تومان
20,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,990,000 تومان
64,990,000 تومان
20,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
43,990,000 تومان
67,990,000 تومان
20,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,590,000 تومان
74,990,000 تومان
21,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,990,000 تومان
77,990,000 تومان
21,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,790,000 تومان
74,990,000 تومان
51,790,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,990,000 تومان
84,590,000 تومان
52,990,000 تومان
12,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان 22,990,000 تومان 14,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان 31,990,000 تومان 15,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان 37,990,000 تومان 17,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان 40,990,000 تومان 17,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان 38,990,000 تومان - 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان 42,990,000 تومان 17,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,990,000 تومان 44,990,000 تومان 17,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان 46,990,000 تومان 18,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,990,000 تومان 47,990,000 تومان 18,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,990,000 تومان 49,990,000 تومان 18,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,990,000 تومان 51,990,000 تومان 18,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,990,000 تومان 53,990,000 تومان 18,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,990,000 تومان 54,990,000 تومان 19,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,990,000 تومان 59,990,000 تومان 19,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,990,000 تومان 60,990,000 تومان 19,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,990,000 تومان 61,990,000 تومان 19,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,990,000 تومان 63,990,000 تومان 20,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,990,000 تومان 64,990,000 تومان 20,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,990,000 تومان 67,990,000 تومان 20,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,590,000 تومان 74,990,000 تومان 21,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,990,000 تومان 77,990,000 تومان 21,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,790,000 تومان 74,990,000 تومان 51,790,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,990,000 تومان 84,590,000 تومان 52,990,000 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 ترانسفر فرودگاهی
5 خدمات ویزا شنگن
6 6 شب و 7 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.590.000 تومان نت میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد .

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC