02145323 02191004043

تور کوالالامپور ویژه تابستان 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • ایرعربیا ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:55
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 11:55
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • MCT فرودگاه بین‌المللی مسقط
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایرعربیا ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:05
 • مدت پرواز 09:00
 • ساعت پرواز 16:05
 • مدت پرواز 09:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
43,550,000 تومان
49,373,000 تومان
44,263,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
44,444,000 تومان
50,801,000 تومان
46,808,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,406,000 تومان
52,725,000 تومان
47,180,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
48,360,000 تومان
58,415,000 تومان
47,180,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
49,839,000 تومان
61,663,000 تومان
49,839,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,729,000 تومان
63,669,000 تومان
50,729,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,908,000 تومان
66,023,000 تومان
51,908,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,425,000 تومان
66,028,000 تومان
52,425,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,497,000 تومان
66,907,000 تومان
53,387,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,087,000 تومان
68,387,000 تومان
53,087,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
53,092,000 تومان
68,397,000 تومان
-
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
57,820,000 تومان
77,862,000 تومان
57,820,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,409,000 تومان
79,026,000 تومان
58,999,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
58,921,000 تومان
79,828,000 تومان
58,921,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,073,000 تومان
84,064,000 تومان
61,073,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,459,000 تومان
99,053,000 تومان
68,459,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
73,114,000 تومان
108,213,000 تومان
59,077,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
74,371,000 تومان
110,907,000 تومان
74,371,000 تومان
41,990,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,550,000 تومان 49,373,000 تومان 44,263,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,444,000 تومان 50,801,000 تومان 46,808,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,406,000 تومان 52,725,000 تومان 47,180,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,360,000 تومان 58,415,000 تومان 47,180,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,839,000 تومان 61,663,000 تومان 49,839,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,729,000 تومان 63,669,000 تومان 50,729,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,908,000 تومان 66,023,000 تومان 51,908,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,425,000 تومان 66,028,000 تومان 52,425,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,497,000 تومان 66,907,000 تومان 53,387,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,087,000 تومان 68,387,000 تومان 53,087,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,092,000 تومان 68,397,000 تومان - 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,820,000 تومان 77,862,000 تومان 57,820,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,409,000 تومان 79,026,000 تومان 58,999,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,921,000 تومان 79,828,000 تومان 58,921,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,073,000 تومان 84,064,000 تومان 61,073,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,459,000 تومان 99,053,000 تومان 68,459,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,114,000 تومان 108,213,000 تومان 59,077,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,371,000 تومان 110,907,000 تومان 74,371,000 تومان 41,990,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت هتل
2 صبحانه
3 ترانسفر فرودگاهی
4 لیدر محلی
5 گشت شهری
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 9.900.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC