02145323 02191004043

تور پوکت بانکوک ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:25
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 08:25
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
88,700,000 تومان
97,800,000 تومان
-
82,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
94,000,000 تومان
108,400,000 تومان
94,900,000 تومان
84,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
94,800,000 تومان
109,900,000 تومان
96,900,000 تومان
84,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
96,600,000 تومان
113,600,000 تومان
99,100,000 تومان
85,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
97,600,000 تومان
115,500,000 تومان
99,100,000 تومان
85,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
98,200,000 تومان
116,700,000 تومان
98,200,000 تومان
86,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
100,100,000 تومان
120,600,000 تومان
100,100,000 تومان
86,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
102,500,000 تومان
125,400,000 تومان
102,500,000 تومان
87,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
109,100,000 تومان
138,600,000 تومان
109,100,000 تومان
90,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
110,500,000 تومان
141,400,000 تومان
110,500,000 تومان
90,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
112,300,000 تومان
145,000,000 تومان
112,300,000 تومان
91,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
113,000,000 تومان
146,300,000 تومان
110,000,000 تومان
91,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
114,500,000 تومان
149,400,000 تومان
114,500,000 تومان
91,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
117,000,000 تومان
154,400,000 تومان
117,000,000 تومان
92,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
133,000,000 تومان
186,400,000 تومان
133,000,000 تومان
98,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
133,400,000 تومان
187,100,000 تومان
133,400,000 تومان
98,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
134,300,000 تومان
189,000,000 تومان
134,300,000 تومان
98,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
1,011,000,000 تومان
131,500,000 تومان
106,000,000 تومان
88,700,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,700,000 تومان 97,800,000 تومان - 82,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,000,000 تومان 108,400,000 تومان 94,900,000 تومان 84,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,800,000 تومان 109,900,000 تومان 96,900,000 تومان 84,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
96,600,000 تومان 113,600,000 تومان 99,100,000 تومان 85,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
97,600,000 تومان 115,500,000 تومان 99,100,000 تومان 85,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,200,000 تومان 116,700,000 تومان 98,200,000 تومان 86,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,100,000 تومان 120,600,000 تومان 100,100,000 تومان 86,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,500,000 تومان 125,400,000 تومان 102,500,000 تومان 87,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
109,100,000 تومان 138,600,000 تومان 109,100,000 تومان 90,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
110,500,000 تومان 141,400,000 تومان 110,500,000 تومان 90,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
112,300,000 تومان 145,000,000 تومان 112,300,000 تومان 91,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
113,000,000 تومان 146,300,000 تومان 110,000,000 تومان 91,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
114,500,000 تومان 149,400,000 تومان 114,500,000 تومان 91,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
117,000,000 تومان 154,400,000 تومان 117,000,000 تومان 92,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
133,000,000 تومان 186,400,000 تومان 133,000,000 تومان 98,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
133,400,000 تومان 187,100,000 تومان 133,400,000 تومان 98,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
134,300,000 تومان 189,000,000 تومان 134,300,000 تومان 98,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
1,011,000,000 تومان 131,500,000 تومان 106,000,000 تومان 88,700,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 گشت شهری
3 ترانسفر فرودگاهی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02145323 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.


6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC