02145323 02191004043

تور کوش آداسی ویژه تابستان 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • ADB عدنان مندرس
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 22:30
 • مدت پرواز 03:30
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:55
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 02:55
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
23,000,000 تومان
29,670,000 تومان
18,710,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
31,700,000 تومان
41,150,000 تومان
22,250,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
37,800,000 تومان
51,410,000 تومان
18,140,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
38,600,000 تومان
50,310,000 تومان
17,810,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
45,500,000 تومان
60,620,000 تومان
18,280,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
47,600,000 تومان
81,050,000 تومان
17,810,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,200,000 تومان
69,480,000 تومان
18,070,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
50,600,000 تومان
77,820,000 تومان
17,340,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
51,600,000 تومان
69,140,000 تومان
20,180,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
52,500,000 تومان
82,740,000 تومان
18,100,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
55,020,000 تومان
87,910,000 تومان
17,980,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
56,900,000 تومان
99,230,000 تومان
-
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
59,700,000 تومان
86,530,000 تومان
37,770,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,600,000 تومان
94,100,000 تومان
20,020,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
61,900,000 تومان
84,580,000 تومان
21,080,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,400,000 تومان
90,750,000 تومان
38,970,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
62,500,000 تومان
102,570,000 تومان
19,030,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,800,000 تومان
101,330,000 تومان
19,320,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
63,900,000 تومان
112,290,000 تومان
20,060,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
65,500,000 تومان
116,910,000 تومان
19,380,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,100,000 تومان
100,600,000 تومان
20,090,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
68,200,000 تومان
95,030,000 تومان
20,190,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
93,000,000 تومان
135,020,000 تومان
25,270,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
124,800,000 تومان
200,280,000 تومان
28,520,000 تومان
16,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان 29,670,000 تومان 18,710,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,700,000 تومان 41,150,000 تومان 22,250,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,800,000 تومان 51,410,000 تومان 18,140,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,600,000 تومان 50,310,000 تومان 17,810,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,500,000 تومان 60,620,000 تومان 18,280,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,600,000 تومان 81,050,000 تومان 17,810,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,200,000 تومان 69,480,000 تومان 18,070,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,600,000 تومان 77,820,000 تومان 17,340,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,600,000 تومان 69,140,000 تومان 20,180,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,500,000 تومان 82,740,000 تومان 18,100,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,020,000 تومان 87,910,000 تومان 17,980,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,900,000 تومان 99,230,000 تومان - 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
59,700,000 تومان 86,530,000 تومان 37,770,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,600,000 تومان 94,100,000 تومان 20,020,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,900,000 تومان 84,580,000 تومان 21,080,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,400,000 تومان 90,750,000 تومان 38,970,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,500,000 تومان 102,570,000 تومان 19,030,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,800,000 تومان 101,330,000 تومان 19,320,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,900,000 تومان 112,290,000 تومان 20,060,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,500,000 تومان 116,910,000 تومان 19,380,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,100,000 تومان 100,600,000 تومان 20,090,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,200,000 تومان 95,030,000 تومان 20,190,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
93,000,000 تومان 135,020,000 تومان 25,270,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
124,800,000 تومان 200,280,000 تومان 28,520,000 تومان 16,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایرتور
2 6 شب و 7 روز اقامت هتل
3 ترانسفر فرودگاهی
4 لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال)
6 گشت شهری 1 گشت شهری در کوش آداسی
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC