02145323 02191004043

تور کرابی فی فی پوکت ویژه آذر 1402

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 16:55
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • سلام ایر سلام ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
48,700,000 تومان
60,920,000 تومان
-
41,390,000 تومان
---
رزرو
49,100,000 تومان
61,680,000 تومان
-
41,540,000 تومان
---
رزرو
51,200,000 تومان
65,890,000 تومان
52,390,000 تومان
42,390,000 تومان
---
رزرو
52,100,000 تومان
67,650,000 تومان
52,100,000 تومان
42,770,000 تومان
---
رزرو
55,000,000 تومان
73,450,000 تومان
54,980,000 تومان
43,900,000 تومان
---
رزرو
55,950,000 تومان
75,390,000 تومان
55,950,000 تومان
44,290,000 تومان
---
رزرو
61,000,000 تومان
85,430,000 تومان
60,970,000 تومان
46,290,000 تومان
---
رزرو
62,600,000 تومان
88,670,000 تومان
62,590,000 تومان
46,940,000 تومان
---
رزرو
69,000,000 تومان
101,420,000 تومان
68,960,000 تومان
49,490,000 تومان
---
رزرو
77,900,000 تومان
119,350,000 تومان
-
53,080,000 تومان
---
رزرو
81,800,000 تومان
127,010,000 تومان
-
54,610,000 تومان
---
رزرو
94,700,000 تومان
152,830,000 تومان
-
59,770,000 تومان
---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,400,000 تومان 54,330,000 تومان - -
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,700,000 تومان 60,920,000 تومان - 41,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,100,000 تومان 61,680,000 تومان - 41,540,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,200,000 تومان 65,890,000 تومان 52,390,000 تومان 42,390,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,100,000 تومان 67,650,000 تومان 52,100,000 تومان 42,770,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,000,000 تومان 73,450,000 تومان 54,980,000 تومان 43,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,950,000 تومان 75,390,000 تومان 55,950,000 تومان 44,290,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,000,000 تومان 85,430,000 تومان 60,970,000 تومان 46,290,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,600,000 تومان 88,670,000 تومان 62,590,000 تومان 46,940,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,300,000 تومان 96,020,000 تومان - 48,410,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,000,000 تومان 101,420,000 تومان 68,960,000 تومان 49,490,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,900,000 تومان 119,350,000 تومان - 53,080,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,800,000 تومان 127,010,000 تومان - 54,610,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
94,700,000 تومان 152,830,000 تومان - 59,770,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 ویزای توریستی
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
   پرواز چارتر و غیرقابل استرداد میباشد. 
6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC