02145323 02191004043

تور کرابی فی فی پوکت ویژه نوروز 1403

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:25
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 15:25
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فلای دبی فلای دبی
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 06:00
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 06:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
80,600,000 تومان
91,200,000 تومان
82,800,000 تومان
74,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
84,900,000 تومان
99,400,000 تومان
-
76,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
86,000,000 تومان
102,200,000 تومان
-
76,400,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
89,200,000 تومان
108,400,000 تومان
90,700,000 تومان
77,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
90,200,000 تومان
110,500,000 تومان
-
78,000,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
93,500,000 تومان
117,000,000 تومان
94,000,000 تومان
79,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
95,700,000 تومان
121,400,000 تومان
95,700,000 تومان
80,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
97,400,000 تومان
124,800,000 تومان
-
80,900,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
103,500,000 تومان
137,000,000 تومان
103,500,000 تومان
83,300,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
104,100,000 تومان
138,300,000 تومان
104,100,000 تومان
83,600,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
104,500,000 تومان
139,100,000 تومان
104,500,000 تومان
83,800,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
106,300,000 تومان
142,700,000 تومان
106,300,000 تومان
84,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
113,900,000 تومان
157,800,000 تومان
113,900,000 تومان
87,500,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
125,400,000 تومان
180,900,000 تومان
125,400,000 تومان
92,100,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
125,600,000 تومان
181,200,000 تومان
125,600,000 تومان
92,200,000 تومان
---
رزرو آنلاین
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,600,000 تومان 91,200,000 تومان 82,800,000 تومان 74,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,900,000 تومان 99,400,000 تومان - 76,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,000,000 تومان 102,200,000 تومان - 76,400,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
89,200,000 تومان 108,400,000 تومان 90,700,000 تومان 77,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
90,200,000 تومان 110,500,000 تومان - 78,000,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
93,500,000 تومان 117,000,000 تومان 94,000,000 تومان 79,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
95,700,000 تومان 121,400,000 تومان 95,700,000 تومان 80,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
97,400,000 تومان 124,800,000 تومان - 80,900,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
103,500,000 تومان 137,000,000 تومان 103,500,000 تومان 83,300,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
104,100,000 تومان 138,300,000 تومان 104,100,000 تومان 83,600,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
104,500,000 تومان 139,100,000 تومان 104,500,000 تومان 83,800,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
106,300,000 تومان 142,700,000 تومان 106,300,000 تومان 84,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
113,900,000 تومان 157,800,000 تومان 113,900,000 تومان 87,500,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
125,400,000 تومان 180,900,000 تومان 125,400,000 تومان 92,100,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
125,600,000 تومان 181,200,000 تومان 125,600,000 تومان 92,200,000 تومان
توضیحات : ---
رزرو
رزرو تلفنی
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 ویزای توریستی
3 بیمه مسافرتی
4 اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
2 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

   پرواز چارتر و غیرقابل استرداد میباشد. 

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09023789260 تماس حاصل بفرمایید.

6Ldba1kbAAAAAFW1hzLdX0ZfQIJlcvA7ZhgN2PFC