تور آنتالیا 6 شب ویژه 17 شهریور (فرودگاه اسپارتا)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ISE فرودگاه اسپارتا
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه اسپارتا
 • ISE فرودگاه اسپارتا
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 02:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
17,990,000 تومان
20,990,000 تومان
15,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
20,990,000 تومان
26,490,000 تومان
18,590,000 تومان
15,990,000 تومان
---
21,990,000 تومان
26,590,000 تومان
18,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
22,590,000 تومان
31,590,000 تومان
19,090,000 تومان
15,990,000 تومان
---
22,990,000 تومان
31,790,000 تومان
19,590,000 تومان
15,990,000 تومان
---
22,990,000 تومان
30,590,000 تومان
19,590,000 تومان
15,990,000 تومان
---
23,990,000 تومان
30,590,000 تومان
19,590,000 تومان
15,990,000 تومان
---
23,990,000 تومان
34,590,000 تومان
20,290,000 تومان
15,990,000 تومان
---
24,590,000 تومان
33,990,000 تومان
20,290,000 تومان
15,990,000 تومان
---
25,290,000 تومان
36,890,000 تومان
21,090,000 تومان
15,990,000 تومان
---
27,990,000 تومان
42,990,000 تومان
20,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
28,590,000 تومان
39,290,000 تومان
22,590,000 تومان
15,990,000 تومان
---
28,990,000 تومان
43,790,000 تومان
23,590,000 تومان
15,990,000 تومان
---
29,990,000 تومان
-
-
-
---
29,990,000 تومان
42,990,000 تومان
22,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
31,590,000 تومان
46,790,000 تومان
23,790,000 تومان
15,990,000 تومان
---
31,590,000 تومان
42,990,000 تومان
23,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
31,990,000 تومان
50,290,000 تومان
23,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
32,990,000 تومان
49,990,000 تومان
24,790,000 تومان
15,990,000 تومان
---
32,990,000 تومان
46,990,000 تومان
22,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
32,990,000 تومان
50,590,000 تومان
24,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
33,990,000 تومان
50,990,000 تومان
24,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
35,990,000 تومان
59,990,000 تومان
25,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
37,990,000 تومان
55,990,000 تومان
26,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
38,990,000 تومان
61,990,000 تومان
27,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
38,990,000 تومان
55,990,000 تومان
27,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
40,990,000 تومان
63,990,000 تومان
-
-
---
43,590,000 تومان
67,290,000 تومان
29,990,000 تومان
15,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,990,000 تومان 20,990,000 تومان 15,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان 26,490,000 تومان 18,590,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,990,000 تومان 26,590,000 تومان 18,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,590,000 تومان 31,590,000 تومان 19,090,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان 31,790,000 تومان 19,590,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان 30,590,000 تومان 19,590,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان 30,590,000 تومان 19,590,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان 34,590,000 تومان 20,290,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,590,000 تومان 33,990,000 تومان 20,290,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,290,000 تومان 36,890,000 تومان 21,090,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,990,000 تومان 42,990,000 تومان 20,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,590,000 تومان 39,290,000 تومان 22,590,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,990,000 تومان 43,790,000 تومان 23,590,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان - - -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان 42,990,000 تومان 22,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,590,000 تومان 46,790,000 تومان 23,790,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,590,000 تومان 42,990,000 تومان 23,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان 50,290,000 تومان 23,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,990,000 تومان 49,990,000 تومان 24,790,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,990,000 تومان 46,990,000 تومان 22,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,990,000 تومان 50,590,000 تومان 24,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,990,000 تومان 50,990,000 تومان 24,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,990,000 تومان 59,990,000 تومان 25,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,990,000 تومان 55,990,000 تومان 26,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,990,000 تومان 61,990,000 تومان 27,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,990,000 تومان 55,990,000 تومان 27,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,990,000 تومان 63,990,000 تومان - -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,590,000 تومان 67,290,000 تومان 29,990,000 تومان 15,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 6 شب و 7 روز اقامت هتل
4 لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
2 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند.