تور آنتالیا 6 شب ویژه 24 شهریور (فرودگاه اسپارتا)

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ISE فرودگاه اسپارتا
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه اسپارتا
 • ISE فرودگاه اسپارتا
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 02:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
10,990,000 تومان
13,990,000 تومان
8,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
14,390,000 تومان
19,990,000 تومان
10,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
14,990,000 تومان
19,590,000 تومان
10,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
15,990,000 تومان
24,590,000 تومان
12,590,000 تومان
8,590,000 تومان
---
16,290,000 تومان
23,990,000 تومان
12,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
16,590,000 تومان
24,790,000 تومان
12,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
16,990,000 تومان
23,990,000 تومان
12,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
17,590,000 تومان
27,590,000 تومان
13,790,000 تومان
8,590,000 تومان
---
18,290,000 تومان
27,590,000 تومان
13,790,000 تومان
8,590,000 تومان
---
18,990,000 تومان
30,590,000 تومان
14,590,000 تومان
8,590,000 تومان
---
22,290,000 تومان
33,790,000 تومان
14,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
22,290,000 تومان
36,990,000 تومان
14,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
22,990,000 تومان
32,790,000 تومان
16,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
22,990,000 تومان
36,790,000 تومان
15,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
22,990,000 تومان
35,990,000 تومان
15,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
23,990,000 تومان
-
-
-
---
23,990,000 تومان
35,990,000 تومان
16,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
23,990,000 تومان
37,990,000 تومان
16,290,000 تومان
8,590,000 تومان
---
24,990,000 تومان
37,990,000 تومان
17,790,000 تومان
8,590,000 تومان
---
24,990,000 تومان
43,990,000 تومان
16,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
25,790,000 تومان
41,290,000 تومان
16,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
25,990,000 تومان
39,990,000 تومان
15,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
25,990,000 تومان
42,990,000 تومان
16,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
26,990,000 تومان
43,990,000 تومان
17,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
27,590,000 تومان
42,990,000 تومان
15,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
31,990,000 تومان
49,990,000 تومان
20,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
32,590,000 تومان
53,990,000 تومان
20,590,000 تومان
8,590,000 تومان
---
34,990,000 تومان
60,990,000 تومان
-
-
---
35,990,000 تومان
62,990,000 تومان
22,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
36,290,000 تومان
57,990,000 تومان
22,990,000 تومان
8,590,000 تومان
RIVER ROOM
36,990,000 تومان
58,590,000 تومان
22,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
39,990,000 تومان
69,290,000 تومان
23,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
39,990,000 تومان
59,290,000 تومان
23,990,000 تومان
8,590,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان 13,990,000 تومان 8,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,390,000 تومان 19,990,000 تومان 10,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,990,000 تومان 19,590,000 تومان 10,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان 24,590,000 تومان 12,590,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,290,000 تومان 23,990,000 تومان 12,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,590,000 تومان 24,790,000 تومان 12,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,990,000 تومان 23,990,000 تومان 12,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,590,000 تومان 27,590,000 تومان 13,790,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,290,000 تومان 27,590,000 تومان 13,790,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,990,000 تومان 30,590,000 تومان 14,590,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,290,000 تومان 33,790,000 تومان 14,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,290,000 تومان 36,990,000 تومان 14,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان 32,790,000 تومان 16,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان 36,790,000 تومان 15,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,990,000 تومان 35,990,000 تومان 15,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان - - -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان 35,990,000 تومان 16,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان 37,990,000 تومان 16,290,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان 37,990,000 تومان 17,790,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان 43,990,000 تومان 16,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,790,000 تومان 41,290,000 تومان 16,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان 39,990,000 تومان 15,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان 42,990,000 تومان 16,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,990,000 تومان 43,990,000 تومان 17,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,590,000 تومان 42,990,000 تومان 15,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,990,000 تومان 49,990,000 تومان 20,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,590,000 تومان 53,990,000 تومان 20,590,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,990,000 تومان 60,990,000 تومان - -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,990,000 تومان 62,990,000 تومان 22,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,290,000 تومان 57,990,000 تومان 22,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : RIVER ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,990,000 تومان 58,590,000 تومان 22,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,990,000 تومان 69,290,000 تومان 23,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,990,000 تومان 59,290,000 تومان 23,990,000 تومان 8,590,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 ترانسفر فرودگاهی
3 6 شب و 7 روز اقامت هتل
4 لیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک توضیحات
1 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
2 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند.