تور تفلیس 3 شب ویژه مهر ماه 1401

رفت
تاریخ های تور
برگشت
سه شنبه
19 مهر 1401
جمعه
22 مهر 1401
سه شنبه
26 مهر 1401
جمعه
29 مهر 1401
سه شنبه
03 آبان 1401
جمعه
06 آبان 1401
برنامه سفر
فرودگاه امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • tbs تفلیس
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:00
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 20:00
 • مدت پرواز 01:45
تفلیس
 • tbs تفلیس
 • IKA فرودگاه امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:45
 • مدت پرواز 01:45
 • ساعت پرواز 23:45
 • مدت پرواز 01:45
فرودگاه امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
توضیحات
6,790,000 تومان
7,400,000 تومان
6,790,000 تومان
6,200,000 تومان
---
6,790,000 تومان
7,400,000 تومان
6,790,000 تومان
6,200,000 تومان
---
6,940,000 تومان
7,700,000 تومان
6,890,000 تومان
6,200,000 تومان
---
6,990,000 تومان
7,810,000 تومان
6,790,000 تومان
6,200,000 تومان
---
6,990,000 تومان
7,810,000 تومان
6,790,000 تومان
6,200,000 تومان
---
7,960,000 تومان
9,740,000 تومان
7,190,000 تومان
6,200,000 تومان
---
8,210,000 تومان
10,250,000 تومان
7,190,000 تومان
6,200,000 تومان
---
8,210,000 تومان
10,250,000 تومان
7,190,000 تومان
6,200,000 تومان
---
8,210,000 تومان
10,250,000 تومان
7,190,000 تومان
6,200,000 تومان
---
8,210,000 تومان
10,250,000 تومان
7,190,000 تومان
6,200,000 تومان
---
8,470,000 تومان
10,760,000 تومان
8,210,000 تومان
6,200,000 تومان
---
8,470,000 تومان
10,250,000 تومان
7,190,000 تومان
6,200,000 تومان
---
8,470,000 تومان
10,250,000 تومان
7,700,000 تومان
6,200,000 تومان
---
8,470,000 تومان
10,760,000 تومان
8,210,000 تومان
6,200,000 تومان
---
8,720,000 تومان
11,270,000 تومان
8,720,000 تومان
6,200,000 تومان
---
8,980,000 تومان
11,270,000 تومان
7,190,000 تومان
6,200,000 تومان
---
8,980,000 تومان
11,780,000 تومان
8,210,000 تومان
6,200,000 تومان
---
9,490,000 تومان
12,290,000 تومان
7,700,000 تومان
6,200,000 تومان
---
9,490,000 تومان
12,290,000 تومان
7,190,000 تومان
6,200,000 تومان
---
10,000,000 تومان
12,290,000 تومان
-
-
---
10,250,000 تومان
13,820,000 تومان
9,740,000 تومان
6,200,000 تومان
---
10,510,000 تومان
14,130,000 تومان
10,250,000 تومان
6,200,000 تومان
---
11,020,000 تومان
14,840,000 تومان
-
-
ECO
11,780,000 تومان
15,860,000 تومان
8,210,000 تومان
6,200,000 تومان
---
11,940,000 تومان
15,860,000 تومان
9,950,000 تومان
6,200,000 تومان
---
13,820,000 تومان
21,470,000 تومان
13,310,000 تومان
6,200,000 تومان
---
13,820,000 تومان
19,940,000 تومان
9,740,000 تومان
6,200,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,790,000 تومان 7,400,000 تومان 6,790,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,790,000 تومان 7,400,000 تومان 6,790,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,940,000 تومان 7,700,000 تومان 6,890,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان 7,810,000 تومان 6,790,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان 7,810,000 تومان 6,790,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,960,000 تومان 9,740,000 تومان 7,190,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,210,000 تومان 10,250,000 تومان 7,190,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,210,000 تومان 10,250,000 تومان 7,190,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,210,000 تومان 10,250,000 تومان 7,190,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,210,000 تومان 10,250,000 تومان 7,190,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,470,000 تومان 10,760,000 تومان 8,210,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,470,000 تومان 10,250,000 تومان 7,190,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,470,000 تومان 10,250,000 تومان 7,700,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,470,000 تومان 10,760,000 تومان 8,210,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,720,000 تومان 11,270,000 تومان 8,720,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,980,000 تومان 11,270,000 تومان 7,190,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,980,000 تومان 11,780,000 تومان 8,210,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان 12,290,000 تومان 7,700,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
9,490,000 تومان 12,290,000 تومان 7,190,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,000,000 تومان 12,290,000 تومان - -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,250,000 تومان 13,820,000 تومان 9,740,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,510,000 تومان 14,130,000 تومان 10,250,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,020,000 تومان 14,840,000 تومان - -
توضیحات : ECO
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,780,000 تومان 15,860,000 تومان 8,210,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,940,000 تومان 15,860,000 تومان 9,950,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,820,000 تومان 21,470,000 تومان 13,310,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,820,000 تومان 19,940,000 تومان 9,740,000 تومان 6,200,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت
4 3 شب و 4 روز اقامت هتل
ردیف مدرک توضیحات
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
2 همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت
3 اسکن کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 590000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
- بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.
- پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپهران سیر باستان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191004043 تماس حاصل بفرمایید.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09124052008 تماس حاصل بفرمایید.
- مسافرین محترم برای خروج از ایران باید 72 ساعت قبل از پرواز تست PCR را انجام داده و جواب آنرا برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند. (در صورت مثبت بودن تست اجازه خروج از کشور را ندارند)